^
Korosiya-ne̱
U̱r-bo̱ngo̱n u̱s-ko̱n ne̱
Kiristi jiishe̱
Gu̱w-m Burus be-de u̱n yan-dor o̱ Shir
Dor Wan-Ko̱yan hantu̱te̱ ho̱o̱g-m pu̱-mo̱
Do̱re̱ u̱t-karamsa o̱ bo'os á
Ho̱o̱g-m pu̱-mo̱ n-me̱ u̱n Wan-Ko̱yan
She'et-de u̱n ba m-ku̱ko̱p
Kashi-u̱r she'et-de u̱n yan-dor Ye̱so
Se ken karamsa se
Gas-de u̱r-ko̱m