^
2 CRONICA
Salomoʌ̃ba necawaa Ãcõrẽa iwid̶id̶a
Salomoʌ̃ba cawayo, carreta sid̶a jʌrʌ ped̶a
Salomoʌ̃ba Ãcõrẽ de droma obid̶a
Ãcõrẽ baurude Salomoʌ̃ba enebid̶a