^
2 TIMOTEO
Pauloba naʌ̃ cartad̶e naãrã b̶ʌd̶a
Timoteo carea Pauloba Ãcõrẽa bia b̶ʌad̶a ad̶a
Sãwã Jesucrito bed̶ea jaradiaida b̶ʌ
Ãcõrẽ nezoca sãwã b̶aida b̶ʌ
Jĩrũarebema ewarid̶e ẽberãrã sãwã b̶ead̶i
Pauloba Timoteoa obid̶a
Timoteo zemãrẽã Pauloba jarad̶a
Pauloba jĩrũare b̶ʌd̶a