^
1 Tesalonika
Na maurie fainia na famamanae wane 'i Tesalonika ki
Na raoe sa Paul 'i Tesalonika
Sa Paul nia doria 'asiana ka leka lau 'uria 'i Tesalonika
Na maurie ne faeelea God
Daolana mai na 'Aofia
Nao ta wane si saitamana na kada te ne na 'Aofia kai oli mai
Fatae 'isi ki