No Pakpakat tane
Jemes
I nanaas be Jemes no tasine Jisas ga pakat ikin ra pakpakat. Aie no lilie tano lotu rusu Ierusalem bileng (nes Apostolo 15:13). Iga pakat ie tupas ari Iudeia ing di gate nurnur tane Krais (Jemes 1:1; 2:1). No surno ta ikin ra pakpakat horek, be tikenong paile tale be na tange sene mon be i nurnur tane Krais. Pata. Ira nuno bilai na gingilaan na hamanis no nurnur tutuno. Ma be pata ta bilai na gingilaan tano nuno nilon, io, no nuno nurnur a linge bia ie (2:26). Ma ira harwalar ma ira harubaal ila walwalar ira nudait nurnur ura hamanis be i tutuno bileng (1:2-18). Waak dait hadade mon no tahut na hininaawas, iesene dait na gil haruatne ie (1:19-27). Jemes i manga iangianga ta ira gingilaan ta ira Kristian. Dait na balaure timaan ira karame dait (3:1-12), dait na kap no mangana minanes metuma nalu (3:13-18), ma dait na bul hanapu dait ma ra bilai na tintalen (4:1-17), dait nahula tur ra harkurai (5:1-11). Io, ma ari harausur tane Jemes i manga hutate dahine ta ira harausur tane Jisas ra Matiu 5-7.
1
Matiu 13:55; Galesia 1:19; Apostolo 15:23; 1 Pita 1:1Aiou Jemes, tike ut na tinaram tano pinapalim tane God ma no Watong Jisas Krais. Ma iou pakat karek ra nianga tupas mu ira sangahul ma iruo na huntunana tane Israel ing mu la kis harbasie ter tano ula hanuo.
Aiou haatne mu ma karek ra nianga.
Da tur dades ta ira tirih i walar ira nudait nurnur.
2-3  Rom 5:3-5 1 Pita 1:7Bar hinsaagu tane Krais, i tahut be mu na manga laro be ira mangana harwalar i hana tupas mu, kinong mu nunure be kakarek ra tirih i walwalar ira numu nurnur na hamanis be ira numu nurnur pai nale puko, kaie mu nage tale ura tuntunur dades. Ma ina tahut be mu na balaraan ura tuntunur dades hanana. Io kaie, ira numu nilon na tahuat timaan harsakit. Mu na tur dades hobi waing mu nage dades ma mu nage takados harsakit, ma be pa mu nale supi ta linge ura murmur timaan God.
Da saring God be na hapalaine dait be dait na lon hohaam nalamin ta ira harwalar.
Snd 2:3-6Ing be ta tikenong ta mu i supi ter ra minminanes ura nilon mur no sinisip tane God, na sasaring tupas ie. Ma ne God na ter ie tana kinong i manga taguro ter ura hartabar hobi ma pai nale ngangare ie tano nuno sinsaring. Iesene be na sasaring, na bilai be na nurnur ma pai nale iruo ira nuno lilik. No turadi nong i iruo ira nuno lilik i haruat ma ira paananoh tano tes ing a dadaip i puh ige lagures. 7-8 Ikino turadi hobi pai nale lik be na hatur kawase tike linge metuma hono Watong, kinong i harkatageh no nuno lilik. Na sip be na mur kinin ma ina mur tike mes balik.
Be tike hinsaa dait tane Krais i hatur kawase ra kinkinis na maris, i tahut be na tangarot kinong a tabi hinsana ra matmataan tane God. 10  Ais 40:6-7Ma hobi bileng tikenong i hatur kawase ra kinkinis na watong. I tahut be na tangarot be God na bul hasur no hinsana kinong na panim sukun no nuno kinkinis na watong hoke ira puspus na pito. 11 No kasasa ila hananahut ma ra tamat na mamahien ma ila rangrang bing ira pito. Ira puspusno ila pukpuko leh ma ila hagae no nuno marmaririsuan. Io, hoke iat mon bileng tano turadi nong i hatur kawase ra kinkinis na watong. Ing be i gilgil baak ira nuno binalaan, na panim sukun no nuno kinkinis na watong.
Ira nudait sana sinisip i walar dait ura gilgil ra sasana.
12 No haridan na kis tano turadi nong i tur dades ta ira harwalar kinong God na tabar ie ma no nilon be i hanawat palai be ikino turadi paile puko ta ira harwalar. Ma ne God ga kukubus ter ta dong ing di sip ie be na tabar di ma ikino nilon. 13 Ma be kakarek ra harwalar i hana tupas tikenong, waak i tange be, “God i walwalaam iou.” Pata. Paile tale be tike linge na walar God be nage gil ra sana. Ma aie iat pai nale walar ta tikenong. 14 Iesene ira harwalar na hana tupas tikenong horek: no nuno sana sinisip na lamus ie ma ina hakalak ie ura gilgil ra sasana. 15 Ma be no sana sinisip te tienen ter hoke ra haine, na kaho hapuasne ra sasana. Ma be no sasana te tamat haruat na kaho hapuasne no minat. 16 Bar hinsaagu tane Krais, iou marse mu. Waak mu bala leh ikin ra mangana linge nahula hakale mu.
17 Ira bilai ma ira gamgamatien na hartabar bakut di la hananasur metuma hone God nong ga hakisi ira lulungo tuma ra mawe. Ma ne God pai lale kikios hoke ra ududuh ing be a kasasa i halaawas ie be na hakumkum ie. 18  Jon 1:13Iga sip be na hatawat dait ma no hininaawas utano tutuno. Ma iga hatawat dait hobi waing dait na hanawat nuno matanabar iat. I nanaas be dait haruat ma ira luaina hartabar tupas ie ta ira nuno hakhakisi bakut.
Waak dait hadade kapis mon no tahut na hininaawas. Dait na gil haruatne ie.
19-20  Ecc 7:9Bar hinsaagu tane Krais, iou marse mu. Mu na lilik timaan ta ikin iou ura tangtange ie. I tahut be mu bakut, mu na manga taguro ura hinadado. Iesene waak mu haiah ura nianga ma ura ngalngaluan kinong ira ngalngaluan ta ira turadi pai lale hatawat ira takadoswana tintalen God i sip be dait na gil. 21  Kolose 3:8; 1 Pita 2:1Io kaie, mu na kap leise ira bilingana tintalen bakut tikai ma ira mangana sana gingilaan ta ira numu nilon. Mu na bul hanapu mu ma mu na kap usurane no nianga di ga so ie ta mu. Ikino nianga i tale be na halon mu. 22  Matiu 7:26; Rom 2:13Waak mu hadade mon no nianga. Ing be mu hadade kapis mon ie, mu hakale habaling mu be a mangana turadi so mu. Iesene i tahut be mu na gil haruatne no nianga. 23 Ing be ta tikenong na hadade mon no nianga ma sene pai nale gil haruatne ie, aie hoke tike turadi nong i nes no matmataan tana ta tike linge na tirtirewa. 24 Io, ma be ite nes habaling ter ie, na hana leh. Ma kaie iat mon na lik luban be ila matmataan ter hohaam. 25  Rom 8:2; Jemes 2:12Iesene no nianga tane God, aie hoke tike linge na tirtirewa bileng. Ma be tikenong i nanaas tana, i nes no harkurai nong i takados harsakit. Ma ikino harkurai nong ila halangalanga ise dait. Ma be i nes haitne ie, God na haidane ikino turadi ta ira linge i gil. Iesene waak i hadade mon no nianga ma ina lik luban ise ie. Pata. God na haidane ikino turadi nong i gil haruatne no nianga tane God.
26  Sam 141:3Be tikenong i lik be i murmur God iesene paile balaure timaan no karamena, io, tutuno sakit, paile mur iat God. Pata. I hakale habaling ie. 27 Be dait na mur God no nudait Mama, i sip be dait na mur ie horek. I sip be dait na kol ira tintana ma ira makoso ta ira nudi tirih. Ma i sip be dait na hana talur ira tintalen tano ula hanuo be kike ra tintalen pai nale habilinge dait. Ma ing be dait mur God hobi, God na nes kilam ikin ra tintalen be i gamgamatien harsakit ma pata ta bilinge tana.

1:1 Matiu 13:55; Galesia 1:19; Apostolo 15:23; 1 Pita 1:1

1:2-3 Rom 5:3-5

1:2-3 1 Pita 1:7

1:5 Snd 2:3-6

1:10 Ais 40:6-7

1:18 Jon 1:13

1:19-20 Ecc 7:9

1:21 Kolose 3:8; 1 Pita 2:1

1:22 Matiu 7:26; Rom 2:13

1:25 Rom 8:2; Jemes 2:12

1:26 Sam 141:3