No Tahut na Hininaawas
JON
ga Pakat Ie.
Jon no apostolo ga pakat ikin ra pakpakat waing ira turadi be di na was ie di nage nurnur be Jisas aie no Mesaia (no ‘Krais’), no Natine God, ma ne God na halon di (nes Jon 20:31). Ikinong no surno ta ikin ra pakpakat. Jon ga hamanis be Jisas, nong aie God tutuno, iga hanawat turadi, igom lon kira napu tano ula hanuo ura hamanis God ta dait (14:7-11). Io kaie, Jon ga kilam Jisas be no ‘Nianga’ kinong no nuno nilon i hinawase dait utane God (1:1-18). Jon ga manga iangianga be Jisas ga hanawat be na ter no nilon hathatikai ta di bakut ing di nurnur tana (1:12; 3:16; 3:36; 5:24; 6:40; 10:28; 11:25) ma be aie no Natine God ma pata ta tike mes na ngas tupas God, Jisas sene mon (5:19-27; 10:30; 11:27; 14:6).
1
Jisas nong di ga kilam ie be no Nianga iga hanawat ura hapalaine dait utane God.
Jon 17:5; 1 Jon 1:1-2; Ninanaas 19:13Nalalie tano haburuana ta ira linge bakut, no Nianga gate kis. Ma no Nianga ga kis tikai ma ne God, ma aie iat mon bileng ne God. Iga kis tikai ma ne God menalalie iat tano haburuana ta ira linge bakut.
1 Korin 8:6; Kolose 1:16-17; Hibru 1:2Ma ikin ra Nianga, God ga hakisi ira linge bakut ma ie. Ma pata tike linge pai gale hanawat, be God pai gale gil ie ma ie. Jon 5:26Ma aie iat mon no burwana tano nilon tutuno. Ma ikin ra nilon, aie no lulungo nong i hapalaine ira turadi uta ira tutuno tane God. Jon 3:19No lulungo i hamadares no kadado, iesene no kadado paile burung ie.
Matiu 3:1; Luk 1:13-17,76Tike turadi, nong God ga tule ie, no hinsana ne Jon. Iga hanawat ura hininaawas uta ikino lulungo. Iga gil hobi be ira turadi bakut ing di na hadade ie, di nage nurnur tano lulungo. Pata be aie iat ikino lulungo, iesene iga hanawat mon ura hininaawas utano lulungo. Jon 8:12Ikanaia baak no lulungo tutuno nong na hanawat ukira tano ula hanuo ma ina hapalaine ira turadi bakut.
10 No Nianga ga kis kira ta ikin ra ula hanuo. Ma a tutuno be God ga hakisi no ula hanuo ma ie, iesene ira turadi balik ta ikin ra ula hanuo pa di gale nes kilam ie. 11 Iga hanawat tano nuno katano, iesene ira nuno matanabar pa di gale bala halala leh ie. 12 Sene be dong ing di ga bala halala leh ie, iga haut ise ter di be di nage natine God. Di iat kike ing di ga nurnur tana. 13  Jon 3:3-6; Pilipai 2:7; Jon 2:11; 1 Pita 1:23Pai gale kaho di hoke ra tinahuat ta ira turadi, be ta ira sinisip gar na tunana mon. Sene be pata. Di tahuat leh tane God.
14 Ma no Nianga ga turadi um, ma iga lon nalamin ta mem. Ma mem ga nes no nuno minamar, a minamar gar na halhaaliena bulukasa metuma tano Tamana. Ma iga bukas ma ra harmarsai ma iga hapuasne bakut bileng ira tutuno tane God.
15 Io, Jon ga hininaawas palai utana ma ra dades horek: “Ikin iou ga hininawase mu utana. Iou ga tangtange, ‘A tutuno be i hanawat menamur tagu iesene i tamat iat tagu kinong pa di gale kaho baak iou, ma ikanaia iat.’ ” 16 Ma i bukas ter ma ra harmarsai, kaie ige la tamtabar haitne dait bakut me. 17  KBk 34:28; Rom 6:14Io, God ga ter ira harkurai uta dait tane Moses, iesene iga ter no harmarsai ma no palpalai ta ira tutuno utana iat ukira ho dait tane Jisas Krais. 18  KBk 33:20; Jon 6:46; 1 Timoti 6:16Pata tikenong paile nes baak God. Iesene God no bulukasa ila kis pirep ter iat no Tamana. Ma aie iat igate hinawase hapalaine dait utana.
Jon no ut na baptais ga harus be aie pata be no Mesaia.
(Matiu 3:1-12; Mak 1:1-8; Luk 3:1-18)
19 Io, no hininaawas palai tane Jon utane Jisas horek. Ira tamat ta ira Iudeia kaia Ierusalem, di ga tule ari pris ma ari tano huno tane Lewi ing di la harahut ta ira pinapalim na lotu ukaia hone Jon. Ma di ga me tiri ie be a mangana turadi so ie. 20 Jon pai gale malok be na balu di, iesene iga hinawase hapalaine iat mon di, igom tange be, “Pata be aiou no Mesaia.”
21  Lo 18:15,18; Matiu 11:14Di ga tiri habaling ie, “Ma nesi tuno ugo? Ne Elaija ugo?”
Jon ga balu di, “Pata, iou pata be ne Elaija.”
Di ga tiri habaling ie, “Augo no tangetus?”
Iga balu habaling iat di ma iga tange, “Pata.”
22 Io, di ga tange tana, “Kaia, nu hinawase um mem be nesi tutuno iat ugo, waing mem nage hinawase dong ing di tule mem ukira. Nu tange hohaam ura utam?”
23  Ais 40:3Jon ga balu di ma ira nianga tano tangetus Aisaia horek:
“Aiou no ingana tikenong i taato mekaia ra katano bia,
‘Gil hatakadosne no ngas tano Watong ura nuno hinanawat.’ ”
24-25 Io, ari Parisi ing di ga tule, di ga tiri Jon horek: “Be pata be no Mesaia ugo, ma be pata be ne Elaija ugo ma pata be no Tangetus ugo, u la baptais ura biha?”
26 Ma ne Jon ga balu di be, “Aiou la baptais mu ma ra taho, iesene tikenong kanaia nalamin ta mu, pa mu le nes kilam ie. 27  Jon 1:15Aie nong na hanawat menamur tagu. Ma iou paile haruat be ni lapus ira hino ta ira pala lamas na kakine.” * Jon ga hirhir be na gil ikin ra tintalen ing tike maris gor gil ter tike watong kinong Jisas i manga tamat sakit.
28 Karek ra linge bakut ga hanawat tano taman Betani, tua tike palpal tano taho Ioridan, ing ne Jon git baptais kaia.
Jisas aie nong na suge leise ira sasana ma ina baptais ma no Halhaaliena Tanuo.
29  Ais 53:6-7; 1 Pita 1:18-19Tano mes na bung um be Jon ga nes leh Jisas ma iga hananawat ukaia ho ie, iga tange, “Mu nes baak! Ikin no not no sipsip na hartabar nong God ga tule ie ukira ura kapkap leise ira sasana ta ira turadi. 30  Jon 1:15Ikinin mon no turadi nong iou ga hininawase mu utana. Aiou ga tange horek: ‘A tutuno be ikin ra turadi i hanawat menamur tagu, iesene i tamat iat tagu, kinong pa di gale kaho baak iou, ma ikanaia iat.’ 31 Ma iou iat, iou pai gale nunure be nesi ikinong na hanawat. Ma sene be iou hanawat iou baptais mu ma ra taho be ni hapalaine mu ira Israel utana.”
32  Matiu 3:16Io, Jon ga hinawas palai ta di horek: “Aiou te nes no Tanuo ga hanasur metuma ra ula mawe hoke tike bun, igom a kis tana. 33 Ma iou pai gale nes kilam baak be aie iat mon ikinong na hanawat. Iesene God, nong ga tule iou ura baptais ma ra taho, igate tange ter tagu horek: ‘Nu nes no Tanuo na hanasur ma ina kis ta tike tunana. Io, ikinong iat mon nong na baptais ma no Halhaaliena Tanuo.’ ” 34  Matiu 3:17Ma ne Jon ga tange, “Iou te nes ter ie, kaie iou ge hinawase mu be aie iat mon no Natine God.”
Ari bulu na harausur tane Jon di ga nes kilam Jisas be aie no Mesaia.
35 Io, tano bung menamur Jon ma airuo ta ira nuno bulu na harausur duhat ga tur baling ter kaia. 36  Jon 1:29Ma be iga nes Jisas ga hanana sakit, iga tange ta dur, “Mur nes baak! Ikinen no not no sipsip na hartabar nong God ga tule ie!”
37 Be ira iruo bulu na harausur dur ga hadade hokike, dur ga mur leh Jisas. 38 Jisas ga talingane dur ma kanaia dur ga murmur hanane ie, io iga tiri dur, “Mur sip ra so?”
Dur ga balu ie, dur gom tange, “Rabai, u kiskis ha?” (Ma no pipilaina tane Rabai be ‘tena harausur.’)
39 Io, Jisas ga tange ta dur, “Mur hilo, mur nage nes.” (Ma igate hutate be na aihet na pana bung tuei um ra matarahien.) Io, dur ga saate leh Jisas, dur gom a nes no katano iga kiskis tana, duhat gom kis tano matarahien bakut kaia.
40  Matiu 4:18-20Io, Andru no tesne Saimon Pita, tikenong ta dur kike ing dur ga hadade no nianga tane Jon, kaie dur gom mur leh Jisas. 41 A luaina linge, Andru ga nes leh no tesne Saimon, iga hinawase ie be, “Mir te silihe leh no Mesaia.” (Ma be da pukusane ie na haruat mon be ‘Krais’.) 42  Matiu 16:18Io, iga lamus ter Saimon tane Jisas.
Jisas ga nes ie ma iga tange tana, “Augo ne Saimon no natine tikenong di kilam ie be Jon. Iesene da kilam ugo be ne Kepas.” (Da pukusane be ‘Pita’, ma no pipilaina be, ‘Hot’.)
Pilip ma ne Nataniel dur bileng, dur ga nes kilam Jisas be aie no Mesaia.
43 Io, tano mes na bung menamur Jisas ga sip be na hana utuma Galili. Be iga nes leh Pilip iga tange tana, “Mur iou.” 44 Ma ne Pilip nong me Betsaida, no taman bileng tane Andru ma ne Pita. 45  Lo 18:18; Ais 7:14; 9:6; Jer 23:5; Ese 34:23Pilip ga nes leh Nataniel, igom a hinawase ie be, “Mem te silihe leh no tunana nong Moses ga pakpakat utana naramon ta ira nianga na harkurai. Ma aie iat bileng nong ira tangetus di ga pakpakat utana. Aie mon ne Jisas merasi Nasaret, no natine Iosep.”
46 Ma ne Nataniel ga tange balik tana, “Pata ta tahut na linge pai nale hanawat merasi Nasaret!”
Io, Pilip ga tange, “Hana u ra, nuge nes.”
47 Ma be Jisas ga nes leh Nataniel ma iga hananawat, iga tange be, “A tutuno sakit, ikinin tike turadi me Israel. Paile nunure ra harabota.”
48 Nataniel ga tiri, “U nunure habibihane iou?”
Jisas ga balu ie, ma iga tange, “Be Pilip baak pai gale tato ugo, iou nes ter ugo tua ra hena no ina papus kaia.”
49  Matiu 14:33; 16:16; Mak 3:11Io, Nataniel ga tange, “Tena harausur, augo no Natine God! Augo no king gar tane Israel!”
50 Ma ne Jisas balik ga tange tana, “U nurnur kinong iou tange tam be iou nes ter ugo ra hena no ina papus. Jisas ga hapalaine ie hobi be igate huna nunure ie. Iesene nu nes baak tari linge ing di tamat ta ikin.” 51  Stt 28:12Io, iga tange habaling tana, “Hadado baak! Mu na palai utagu. Na ngan hoke be no mawe na tapapos ma ira angelo tane God di na hananasur ter ta Nong a Turadi ie ma di na hananahut baling tana.”

1:1 Jon 17:5; 1 Jon 1:1-2; Ninanaas 19:13

1:3 1 Korin 8:6; Kolose 1:16-17; Hibru 1:2

1:4 Jon 5:26

1:5 Jon 3:19

1:6 Matiu 3:1; Luk 1:13-17,76

1:9 Jon 8:12

1:13 Jon 3:3-6; Pilipai 2:7; Jon 2:11; 1 Pita 1:23

1:17 KBk 34:28; Rom 6:14

1:18 KBk 33:20; Jon 6:46; 1 Timoti 6:16

1:21 Lo 18:15,18; Matiu 11:14

1:23 Ais 40:3

1:27 Jon 1:15

*1:27 Jon ga hirhir be na gil ikin ra tintalen ing tike maris gor gil ter tike watong kinong Jisas i manga tamat sakit.

1:29 Ais 53:6-7; 1 Pita 1:18-19

1:30 Jon 1:15

1:32 Matiu 3:16

1:34 Matiu 3:17

1:36 Jon 1:29

1:40 Matiu 4:18-20

1:42 Matiu 16:18

1:45 Lo 18:18; Ais 7:14; 9:6; Jer 23:5; Ese 34:23

1:49 Matiu 14:33; 16:16; Mak 3:11

1:50 Jisas ga hapalaine ie hobi be igate huna nunure ie.

1:51 Stt 28:12