No Pakpakat tupas ira
Hibru
Pa dait le nunure be nesi tuno ga pakat ikin ra pakpakat. Ari di lik be Pol, ari mes be Banabas be Apolos be tike mes na turadi. Iesene i manga palai be ikin ra pakpakat ga hana tupas di ira Iudeia (ing di kilam bileng di be ira ‘Hibru’) ing di gate nurnur tane Krais. Ari tabuna nurnur di ga haragawai ta ira Kristian na Hibru, kaie ari ta kike di ga ura taptapukus ter ta ira harkurai tane Moses ma ta ira nudi tintalen na lotu ta ira Iudeia. Io, ikin ra pakpakat i manga hakatom di be waak di tapukus sukun Krais hobi, God nahula kure di hoke iga kure ira hintubu di ira Israel menalalie sakit. Ikin ra pakpakat i hininaawas be Krais iat i tale be na halon di kinong a Natine God ie, kaie i manga tamat ta ira tangetus ma ira angelo ma ne Moses bileng (nes Hibru 1:1-3:6). Ma no nuno minat ura lamlamus turadi tupas God i manga bilai ta ira tintalen na lotu ta di ira pris gar na Iudeia. Kinong urah, Krais te gil tike sigar kunubus nong ite kios ise no tuarena kunubus (8:6-13) ing a mon hartabar na wawaguei ine. Kike ra hartabar na wawaguei tupas God pai gale tale be na suge leise ira sana tintalen ta ira turadi. Iesene no minat tane Krais i tale. Ma ne Krais la kis ter hathatikai hoke no bilai na pris (7:1-10:18). Io kaie, i tahut be dait ira Kristian dait na hana tupas God ma ra balaraan naramon tane Krais (10:19-22) ma dait na tur dades ta ira nudait nurnur (10:22-39) hoke di ira ut na nurnur menalalie (11:1-40). A liman na dades na harakatom be tikenong pai nale hilo sukun Krais (2:1-4; 3:7-4:13; 5:11-6:20; 10:26-31; 12:18-29). Kinong urah, Krais sene mon i tale be na halon dait, ma ikinong no surno ta ikin ra pakpakat.
1
Jisas i tamat ta di ira angelo kinong a Natine God ie.
Nalalie God ga ianga ta ira hintubu dait metuma naramon ta ira nianga ta ira tangetus. Ma iga gil hobi a haleng na pana ma naramon ta haleng na mangana ngas. Jon 1:3Iesene kakarek um ra hauhawatna pana bung ma metuma naramon tano Natine ite ianga ta dait. Ma no Natine aie nong God ga tibe ter ie be na tinane ira linge bakut. Ma kaia tano lumana no Natine, God ga hakisi no mawe ma no ula hanuo bakut. Apostolo 2:33-34; Kolose 1:20; Hibru 8:1Ma i hamanis no minamar tane God. Ma i haruat tutuno iat tane God. Ila puspusak ma ila balbalaure no mawe ma no ula hanuo bakut ma no dades tano nuno nianga. Ma ing be igate gil no pinapalim na hagamgamatien ri sukun ira sana tintalen, iga kap no tamat na kinkinis. Ma ikino kinkinis i kis ter tano kata na lumana Nong i Manga Tamat Sakit tuma nalu. Pilipai 2:9Iga kap no tamat na kinkinis hokakarek ta ira angelo. Ma i takados be na kap ie hobi kinong no hinsang no Natine ga hatur kawase, i tamat ta ira kaba angelo. Apostolo 13:33; 2Sml 7:14; 1Sto 17:13Ma ikin i palai kinong God pai gale tange ta tike angelo be,
“Augo no Natigu.
Katiak iou te hanawat be no num Mama.”
Pata. Pai gale tange hobi ta ira angelo mon. Ma iga tange habaling be,
“Iou no nuno Mama um.
Ma aie no Natigu balik um.”
Rom 8:29Ma tano pana bung be God i kap hawat no Natine ukira tano ula hanuo, ikino Natine nong i kap no luaina kinkinis, God i tange habaling be,
“Na tahut be ira angelo tane God bakut di na lotu tupas no Natigu.”
Sam 104:4Ma kaia uta di ira angelo God ga tange horek:
“God i gil ira nuno angelo hoke ra dadaip.
Ma i gil ira nuno tultule hoke ra kalamena eh.”
Sam 45:6-7Ma sene tano Natine balik i tange be,
“No num kinkinis na harkurai na hana hathatikai ma pai nale pataam.
Ma nu kure ira num matanabar ma ra taktakados.
U sip ira takados na tintalen ma u malentakuane ira sasana.
Io kaie, God, no num God, te bul ra wel tuma nalu tam ura gilgilamis ugo.
Hokakarek nu kap ra tamat na kinkinis ma a tamat na gungunuama ta di ira num harwis.”
10  Sam 102:25-27Ma ne God ga tange habaling be,
“Augo no Watong. Mekaia tano haburuana u ga hakisi no ula hanuo.
Ma u ga gil no mawe ma ira lumam tus.
11 No mawe ma no ula hanuo dur na buner iesene u kis ter iat.
Dur na tutuarena hoke ra mol.
12 Nu puli dur hoke ra sigasige.
Ma nu kios dur hoke ira turadi di la harkios ma ira nudi mol.
Ma sene be augo, pau lale kikios.
Ma no num nilon pai nale pataam.”
13  Sam 110:1Ma ne God pai gale tange ta tike angelo be,
“Nu kap no tamat na kinkinis kira tano kata na lumagu,
tuk iou ni bul hanapu ira num hiruo, hoke tike linge na bul kakim.”
14  Sam 34:7; 91:11Io, aso tuno di ira angelo? Di ira tanuo na tultule. Ma ne God la tultule ise di uta dong ing di na kap no haralon.

1:2 Jon 1:3

1:3 Apostolo 2:33-34; Kolose 1:20; Hibru 8:1

1:4 Pilipai 2:9

1:5 Apostolo 13:33; 2Sml 7:14; 1Sto 17:13

1:6 Rom 8:29

1:7 Sam 104:4

1:8 Sam 45:6-7

1:10 Sam 102:25-27

1:13 Sam 110:1

1:14 Sam 34:7; 91:11