No Pakpakat tane Paul tupas
PILEMON
I nanaas be Pol ga kis tano hala na harpadano tusu Rom ing iga pakat ikin ra pakpakat tupas Pilemon, aie tike tunana kaia tano taman Kolose. (I nanaas be Pol ga pakat no pakpakat tupas ira Kolose ta ikino pana bung iat bileng.) Ma tike tultule tane Pilemon, no hinsana ne Onesimus. Ma i nanaas be Onesimus gate kuman leh ari linge tano nuno watong Pilemon, igom hilo leh tapa sakit utusu Rom. Ma tusu Rom, Onesimus ga hadade no tahut na hininaawas Pol ga harpir ma ie, igom nurnur tane Krais ma igom ter ra harharahut tane Pol kaia ra nuno kunubus. Io, ira harkurai ta ira Rom ga tange be ing tike tultule na hilo sukun no nuno watong i tale be da ubu bing ie. Iesene Pol ga tule pukus Onesimus ma ikin ra pakpakat tupas Pilemon, igom saring Pilemon be na lik luban leise no nirara tane Onesimus ma ina bala leh ie hoke tike tesne naramon tane Krais. Ma i nanaas be Pilemon pai gale tale be na malok leise ira nianga tane Pol, kinong urah Pilemon ga mon tike tamat na ngasa mekaia hone Pol kinong Pol gate hinawase Pilemon utane Krais, kaie Pilemon gate kap no nilon (nes Pilemon 19).
1
Aiou Pol nong di te hiis kawase iou ura utane Krais Jisas. Ma mir ma ne Timoti no tasi dait naramon tane Krais, mir tule ikin ra nianga tupas ugo Pilemon, augo no numir bilai na harwis nong u papalim tikai ma mir. Kolose 4:17; 2 Timoti 2:3Ma ukaia ta ira matanabar na lotu bileng ing di la kiskis hulungan kaia tano num hala. Ma ukaia bileng hono haini dait Apia. Ma tupas bileng Arkipus nong i pusak ira tirih tikai ma mir naramon ta ikin ra hinarubu. A harmarsai ma ra malum tupas mu metuma hone God no Tama dait ma no Watong Jisas Krais.
Pol ga sasaring be Pilemon na ter ra harharahut kaie na kilingane ira haridan tane Krais.
4-5 Tasigu Pilemon, ing iou la saasaring iou la liklik leh ugo ma iou la tangtanga tahut tupas God ura utam kinong iou te ser leh ra hininaawas utano num harmarsai ter ta ira matanabar bakut tane God ma no hininaawas utano num nurnur tano Watong Jisas. Iou nunure be augo tike turadi ing u la terter ra harharahut ing i lake ira sunupi tike turadi. Ma iou sasaring be no num tintalen na harharahut hobi na lamus ugo be nu nunure ma nu kilingane timaan ira haridan bakut ing u hatur kawase naramon tano num kinkinis tane Krais. 2 Korin 7:4Tasigu, no num harmarsai ite manga halaro ma i habalaraan iou kinong u te hanunuhuan ira kudulena nilon ta ira matanabar tus tane God.
Pol ga saring Pilemon be na bala leh Onesimus hoke tike tesne naramon tane Krais.
Tano nugu kinkinis tane Krais iou balaraan ter ma i tale iou be ni hagut ugo ura gilgil ira linge i tahut be nu gil. Iesene iou ni saring mon ugo tike linge utano num harmarsai. A tutuno be iou Pol iat, tike turturkiles tane Krais Jisas, ma kakarek iou tikenong di te hiis kawase iou ura utana, iesene iou saring mon ugo. 10  Kolose 4:9; 1 Korin 4:15Iou saring ugo ura utane Onesimus, no natigu naramon tane Krais, aie nong ite kap ra kinkinis horek be a natigu ie ing iou kis kira tano hala na harpadano. 11 Nalalie pai gale gil ta tahut na pinapalim ukaia ho ugo. Iesene kakarek i papalim timaan kira ho iou ma ina tahut bileng kaia ho ugo.
12 Iou tule ie ukatika ho ugo. I hoke be iou ter no katigu iat tupas ugo. 13 Iou te sip be ni palim kawase mon ie ura kapkap no num mahuo ura harahut iou ing iou kis kira tano hala na harpadano utano tahut na hininaawas. 14 Iesene iou paile sip be ni sunang ugo ura harahut iou. Pata. Iou sip be nu ter ra harahut ing u kanan ter be nu gil hobi. Io kaie, pa nile gil ta tike linge ing paule haut ine. 15 I tutuno be iga hana sukun baak ugo. Iesene ikin ra linge i hanawat dak waing nuge hatur kawase hatikane um ie. 16  1 Timoti 6:2Pa nule hatur kawase habaling ie hoke tike tultule mon. Pata. Nu hatur kawase ie hoke be a bilai na tasim ie naramon tane Krais, ma ikinong i manga tahut ta tike tultule mon. Iou sip ie hoke no tasigu, iesene tutuno sakit augo bileng, nu manga sip ie hobi, kinong a num tultule ie ma a tasim bileng ie naramon tano Watong.
17 Ma ing be u nes kilam iou be der la harwis tutuno, io, iou saring ugo be nu bala leh ie hoke u gor bala leh iou. 18 Ing be iga gil tike nirara tam, be nuno ta ngasa mekatika ho ugo, io, iou ni balu pukus ter tam. 19 Iou Pol, iou pakat ikin ra nianga ma ra lumagu iat, be iou ni balu ter tam. Iesene pa nile manga ianga be paule balu baak no num ngasa mekira ho iou, ma ikinong, no num kudulena nilon iat. 20 A tutuno sakit tasigu. Iou sip be nu harahut iou hobi ta dahine naramon tano nugu kinkinis tano Watong. Nu hanunuhuan no nugu nilon naramon tane Krais. 21 Iou pakpakat tupas ugo kinong iou nunure ter be nu taram iou ma be ira num gingilaan na manga tamat um ta ing iou saring.
22  Pilipai 1:25; 2:24Ma tike linge bileng. Nu tagure tike hala na wasire ura utagu kinong iou lik be God na balu ira numu sinsaring ma ina halangalanga ise iou tupas mu.
23  Kolose 1:7Epaparas nong i kis tikai ma iou kira ra hala na harpadano utane Krais Jisas i haatne ugu. 24  Kolose 4:10-12,14; 1 Timoti 4:10-11Dong ing di tur tikai ma iou tano pinapalim, Mak, Aristarkus, Demas, ma ne Luk, di haatne bileng ugu.
25 No harmarsai tano Watong Jisas Krais na kis tikai ma mu.

1:2 Kolose 4:17; 2 Timoti 2:3

1:7 2 Korin 7:4

1:10 Kolose 4:9; 1 Korin 4:15

1:16 1 Timoti 6:2

1:22 Pilipai 1:25; 2:24

1:23 Kolose 1:7

1:24 Kolose 4:10-12,14; 1 Timoti 4:10-11