No Pakpakat tane Pol tupas ira
PILIPAI
Be Pol ga hana utusu Masedonia ura harpir ma no tahut na hininaawas, ga hana tano taman Pilipai (nes Apostolo 16:9-40) gom so no lotu kaia, igom hana leh baling. Ari tinohon namur di ga palim kawase Pol tusu tike mes na taman, di gom bul ie naramon tano hala na harpadano. Ira haleng na ut na minanes di lik be rusu Rom (Apostolo 28:14-31). Kaia naramon tano hala na harpadano Pol ga pakat ikin ra pakpakat ura tangtanga tahut ta di ira Pilipai kinong di gate tule ra hartabar ter tana ura harahut ie (Pilipai 1:5; 4:10-19). Iga hinawase bileng di be i ngan hohaam ma ie kaia ra hala na harpadano. Ma ari turadi di ga ura hatirih no nilon tane Pol iesene Pol pai gale manga lilik ta di. Pata. Iga laro mon be no tahut na hininaawas ga hanana harbasie (1:12-26). Ma no tintalen na gungunuama tike tamat na linge ta ikin ra pakpakat (1:4; 1:18; 2:2; 2:17-18; 2:28-29; 3:1; 4:1; 4:4). Io, Pol ga haragat ira Kristian tusu Pilipai be di na tur dades tikai ma ra balaraan tano tahut na hininaawas ma be pa di nale burte dong ing di ga ura hagae di (1:27-30). Ikinong no surno ta ikin ra pakpakat bakut. Iga saring bileng ira Pilipai be di na matien na turadi hoke Krais nong God ie, iesene ga hanawat turadi ma hoke tike tultule uta dait (2:1-11). Iga hinawase bileng di be na tule ira iruo bilai na turadi, Timoti ma ne Epaparoditus tupas di (2:19-30). Ma iga hakatom di ta ira tena harausur harabota ing di ga tange be tikenong i tale be na mur ira bilai na gingilaan na turadi mon be na takados ra matmataan tane God. Iesene Pol ga tange be dait na nurnur mon tane Krais waing dait nage takados (3:1-21).
1
Apostolo 16:12-40Iou Pol, mir ma ne Timoti, mir ira iruo ut na tinaram tano pinapalim tane Krais Jisas. Ma mir tule karek ra nianga tupas mu ira matanabar tus tane God ing mu kis naramon tane Krais Jisas kaia Pilipai. Ma mir tule karek ra nianga bileng tupas ira iruo mangana tamat tano lotu, mu ira tena harbalaurai ma mu ira ut na harharahut. A harmarsai ma ra malum ta mu metuma hone God no Tama dait ma mekaia hone Jisas Krais no Watong.
Pol ga sasaring ta ira Pilipai kinong di tur tikai ma ie ma be di na tahuat hanana ta ira bilbilai.
Aiou tanga tahut tupas God uta ira pana bung bakut ing mu ga lik leh iou mu gom ter ra harharahut tupas iou. Taitus ira bung iou la saasaring ta mu, iou la saasaring ma ra gungunuama kinong mu te tur tikai ma iou tur leh mekaia tano luaina bung tuk ter katiak ta ikin ra pinapalim tano tahut na hininaawas. 5-6  1 Korin 1:8Ma iou la saasaring ma ra gungunuama hobi bileng kinong iou nunure tutuno iat be aie nong ga haburuana no bilai na gingilaan naramon ta mu na papalim hanana hobi tuk ter be na hapatam ie naramon ta mu tano bung tane Krais Jisas.
Hokakarek, i tahut tagu be ni kilingane ikin ra mangana kilkilinganai hobi uta mu kinong mu kis ter naramon tano katigu. God te tabar bia mon mu ma ra harharahut be mu nage tale ura tutur tikai ma iou ta ira kaba linge so i hana tupas iou. Be iou kis ter kira ra hala na harpadano, be iou tur bat ira hartutung ter tano tahut na hininaawas, be iou hatutuno ikino hininaawas, io, mu kakaap tikai ma iou. Ma ikinong no burwana be iou ge manga sip mu hobi. I tale be God na suro haut ta ing no tingagu i manga mur mu haruat ma no harmarsai tane Jisas Krais tupas mu.
Ma iou sasaring be no numu harmarsai na tamtamat hanana ma be no numu minanes ura nunure kilam ira tahut ma ira sana na kure timaan ikino harmarsai. 10  1 Tesolonaika 5:23Iou sasaring be mu nage ngan hobi mu nage nes kilam ira linge i manga bilai sakit ma mu nahula puko ta ira linge i sana, ma be mu na tahut harsakit ura tangtagure mu utano bung tane Krais. 11 Ma iou sasaring bileng be ira numu nilon na hung ma ra puspusno no tintalen takados ing i hanawat metuma naramon tano numu kinkinis tikai ma ne Jisas Krais, ma be ta ira hunuei ta mu da pirlet ma da hatamat God.
No nilon tane Pol pai gale tamat tano nuno lilik, iesene be no tahut na hininaawas na hanana kakari.
12 Ira bar hinsaagu tane Krais, iou sip be mu na palai be ira linge ing ite hanawat tagu ite harahut balik no tahut na hininaawas ura hinana harbasie. 13  Apostolo 28:30Io kaie, ira umri tano tamat na lilie sakit kira, ma ira mes na turadi bileng, di nunure be iou karek ra hala na harpadano kinong iou la murmur Krais. 14 Ma no nugu kinkinis kira ra hala na harpadano, ite haragat haleng sakit ta ira hinsaa dait tano nudi kinkinis naramon tano Watong. Io, kakarek, di te manga balaraan ura harpir mano nianga tane God, ma pata ta bunurut i kis ta di.
15 I tutuno be ari di harpir tane Krais kinong di lilik saasa tano nugu kinkinis na lilie ma di la bala ngungut ter tagu. Iesene ta ira mes, di harpir metuma naramon ta ira bilai na tinga di. 16 Ma di kakarek ra turadi, di gilgil hobi ma ra harmarsai kinong di nunure be God te tibe iou be ni tutur bat ira hartutung tano tahut na hininaawas. 17 Ma sene di ira mes ing di harpir tane Krais, di harababo mon. Di nes kalak ira mahuo na kinkinis na tamat. Di lik be i tale di be di na hatut purpuruan ter tagu ing iou kis ter ta ikin ra hala na harpadano. 18 Iesene pata ta linge. Be di na harpir ma ra harababo na lilik be tutuno na lilik, ikin paile tamat na linge. Iesene no linge i tamat, horek, be da mur ira ngas bakut ura hinarpir utane Krais. Io kaie, iou laro um.
19  2 Korin 1:11Io, ma iou ni laro hanana kinong iou nunure be ira linge ite hanawat ter tagu na gil iou be ni langalanga um ta ira numu sinsaring ma tano harharahut mekaia tano Tanuo tane Jisas Krais. 20 Ma iou ni langalanga um hobi haruat ma no nugu tamat na sinisip be nihula gil tike linge ing na hahirhir iou. Ma iou manga lik be i tutuno, be pa nile gil hobi. Iesene iou sip be ni hung ma ra balaraan waing kakarek no nugu kudulena nilon na hatamat Krais hoke iou la gilgil hait hobi. Ing be ni lon be ni mat, iou sip mon be ni hatamat Krais. 21  Galesia 2:20Ma hokakarek, tano nugu lilik, be ni lon, Krais no surno tano nugu nilon. Ma be ni mat, ikinong na manga bilai tagu. 22 Ma be ing iou lolon baak ta ikin ra palatamaigu iou nunure be na mon puspusno tano nugu pinapalim. Iou paile nunure be ni gilamis garum ta dur, kaie paile tale be ni hinawas palai ta ikin. 23  2 Korin 5:8No nugu sinisip i harbasie ta dur. Iou sip be ni hana talur ikin ra nilon utuma hone Krais kinong ikino nong i manga tahut sakit. 24 Iesene i manga tahut uta mu be ni kis ter baak ta ikin ra lon. 25 Ma kinong iou manga palai be no nugu nilon na harahut mu hobi, iou ge nunure be ni lon ter baak ma ni kis tikai ma mu be mu na tahuat hanana ta ira numu nurnur ma be mu na kap ra gungunuama ta ira linge mu nurnur ine. 26 Iou ni lon baak waing mu na manga pirlet Krais Jisas tano nugu hinanawat baling tupas mu.
Dait na tur dades tikai tano tahut na hininaawas ma ra balaraan.
27  Epesas 4:1; 1 Tesolonaika 2:12Ma no tamat na linge aie horek, be mu na tatalen hoke no tahut na hininaawas tane Krais i tange hobi. Mu na tatalen hobi waing nige hadade ta linge uta mu. Be i tale iou be ni hanawat tupas mu be pata, io, iou sip be ni hadade be mu tur dades ma tike kapawena lilik ma be mu walwalar ma ra baso hoke tike kapawena turadi uta ira linge dait nurnur ine metuma naramon tano tahut na hininaawas. 28 Ma iou sip be ni hadade bileng be pata a numu ta da bunurut uta dong ing di sungute mu. Karek ra linge i hamanis hapalaine uta di be God na haliare di ma sene be na halon mu. 29  Apostolo 16:19-40Karek ra linge na kabit mu hobi kinong God te tabar mu ma ra bilai na kinkinis ura utane Krais ma horek, be mu na nurnur tana, sene be pata be ikinong sene mon. Pata. Mu na kilingane bileng um ra ngunngutaan utana. 30 Ma i palai be mu te kap ra ngunngutaan hobi kinong mu te lala bileng tano hinarubu tikai ma ira harubaal nong mu ga nes be ga kabit iou nalalie. Ma hoke mu te hadade, ikinong ra hinarubu iat iou tur ter naramon baak tana kakarek.

1:1 Apostolo 16:12-40

1:5-6 1 Korin 1:8

1:10 1 Tesolonaika 5:23

1:13 Apostolo 28:30

1:19 2 Korin 1:11

1:21 Galesia 2:20

1:23 2 Korin 5:8

1:27 Epesas 4:1; 1 Tesolonaika 2:12

1:29 Apostolo 16:19-40