2
Men Jen 35:22-26fis Israël yo: Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issacar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephthali, Gad ak Aser.
Jen 38:2-10Fis a Juda yo: Er, Onan, Schéla; twa fèt a li menm pa Bath-Schua, Kananeyen nan. Er, premye ne a Juda a, se te mechan nan zye SENYÈ a, ki te mete li a lanmò. Jen 38:13-30Tamar, bèlfi a Juda a, te bay nesans a Pérets avèk Zérach. Kantite antou a fis Juda yo, senk.
Fis a Pérets yo: Hetsron avèk Hamul. Fis a Zérach yo: Zimri, Éthan, Héman, Calcol avèk Dara. An total: senk. Fis a Carmi yo: Jos 7:1Acar, ki te twouble Israël lè l te vyole bagay anba ve yo. Fis a Éthan an: Azaria.
Fis ki ne a Hetsron yo: Jerachmeel, Ram, avèk Kelubaï. 10 Ram te fè Amminadab. Amminadab te fè Nachschon, chèf a fis a Juda yo. 11 Nachschon te fè Salma. Salma te fè Boaz. 12 Boaz te fè Obed. Obed te fè Jesse, 13 Jesse te fè Éliab, fis premye ne a, Abinadab, dezyèm nan, Schimea, twazyèm nan, 14 Nethaneel, katriyèm nan, Raddaï, senkyèm nan, 15 Otsem, sizyèm nan, David, setyèm nan. 16 Sè pa yo se te: Tseruja avèk Abigaïl. Epi twa fis a Tserula yo: Abischaï, Joab avèk Asaël, twa. 17 Abigaïl te fè Amasa: papa Amasa se te Jéther, avèk Izmayelit la.
18 Caleb, fis a Hetsron an te fè de fis avèk Azuba, madanm li e de pa Jerioth; alò, sa yo se te fis li yo: Jéscher, Schobab avèk Ardon. 19 Azuba te mouri; epi Caleb te pran Éphrath ki te fè Hur pou li. 20 Hur te fè Uri e Uri te fè Betsaleel.
21 Apre, Hetsron te ale kote fi a Makir a, papa a Galaad e li te gen swasant ane depi li te marye avè l; epi li te fè pou li Segub. 22 Segub te fè Jaïr, ki te gen venn-twa vil nan peyi Galaad. 23 Men Gechouryen yo avèk Siryen yo te rache vil Jaïr yo nan men yo avèk Kenath ak vil pa li yo, menm swasant vil. Tout sila yo se te fis a Makir yo, papa a Galaad. 24 Lè Hetsron te fin mouri nan Caleb-Éphrata, Abija, fanm Hetsron an, te fè pou li, Aschchur, papa a Tekoa.
25 Fis a Jerachmeel yo, premye ne a Hetsron an: Ram, premye ne, Buna, Oren avèk Otsem, ne a Achija. 26 Jerachmeel te gen yon lòt fanm ki te rele Athara e ki te manman a Onam. 27 Fis a Ram yo, premye ne a Jerachmeel, te Maatys, Jamin, avèk Éker. 28 Fis a Onam yo te Schammaï avèk Jada. Fis a Schammaï yo: Nadab avèk Abischur. 29 Non a fanm Abischur a te Abichail e li te fè pou li Achban avèk Molid. 30 Fis a Nadab yo: Séled avèk Appaïm. Séled te mouri san fis. 31 Fis a Appaïm nan: Jischeï. Fis a Jischeï a: Schéschan. Fis a Schéschan nan: Achlaï. 32 Fis a Jada yo, frè a Schammaï: Jéther avèk Jonathan. Jéther te mouri san fis. 33 Fis a Jonathan yo: Péleth avèk Zaza. Sila yo se te fis a Jerachmeel. 34 Schéschan pa t gen fis, men sèlman fi. Schéschan te gen yon esklav Ejipsyen ki te rele Jarcha. 35 Epi Schéschan te bay fi li kon madanm a Jarcha, esklav li a e li te fè pou li, Attaï. 36 Attaï te fè Nathan; Nathan te fè Zabad; 37 Zabad te fè Ephlal; Ephlal te fè Obed; 38 Obed te fè Jéhu; Jéhu te fè Azaria; 39 Azaria te fè Halets; Halets te fè Élasa; 40 Élasa te fè Sismaï; Sismaï te fè Schallum; 41 Schallum te fè Jekamja; Jekamaja te fè Élischama.
42 Alò, fis a Caleb yo, frè a Jerachmeel la: Méscha, fis premye ne a, ki te vin papa a Ziph e fis pa li a se te Maréscha, papa a Hébron. 43 Fis a Hébron yo: Koré, Thappuach, Rékem avèk Schéma. 44 Schéma te fè Racham, papa a Jorkeam. Rékem te fè Schammaï. 45 Fis a Schammaï a: Maon; epi Maon te papa a Beth-Tsur. 46 Épha, ti mennaj a Caleb la, te fè Haran, Motsa avèk Gazez. 47 Fis a Jahdaï a: Réguem, Jotham, Guéschan, Péleth, Épha avèk Schaaph. 48 Maaca, ti mennaj a Caleb la te fè Schéber avèk Tirchana. 49 Li te fè ankò Schaaph, papa a Madmanna, avèk Scheva, papa a Macbéna, papa a Guibea. Fi a Caleb la te Acsa.
50 Men fis a Caleb yo: Fis a Hur yo, premye ne a Éphrata a e papa a Kirjath-Jearim; 51 Salma, papa a Bethléem; Hareph, papa a Beth-Gader. 52 Fis a Shobal yo, papa a Kirjath-Jearim te Haroé, Hatsi-Hammenuhoth. 53 Fanmi a Kirjath-Jerim yo se te: Jetriyen yo, Pityen yo, Choumatyen yo ak Mischrayen yo; depi nan fanmi sila yo, te sòti Soreatyen yo avèk Eschtaolyen yo. 54 Fis a Salma yo: Bethléem avèk Netofatyen yo, Athroth-Beth-Joab, Hatsi-Hammanachthi, Soreyen yo; 55 epi fanmi a skrib ki te rete Jaebets yo: Tireatyen yo, Schimeatyen yo ak Sikatyen yo. Sila yo se Kenyen ki te soti nan Hamath yo, papa lakay Récab.

2:1 Jen 35:22-26

2:3 Jen 38:2-10

2:4 Jen 38:13-30

2:7 Jos 7:1