3
II Sam 3:2-5Alò, sila yo se te fis a David ke li te fè Hébron yo. Premye ne a, Amnon, pa Achinoam ak Jizreel; dezyèm nan, Daniel ak Abigaïl, moun Carmel la; Twazyèm nan, Absalom, fis a Maaca a, fi a Talmaï a, wa Gueschur a; katriyèm nan, Adonija, fis a Haggith la; senkyèm nan, Schephatia, pa Abithai; sizyèm nan, Jithream pa Élga, madanm li. Se sis ki te fèt a li Hébron. II Sam 5:4-5La, li te renye pandan setan si mwa e li te renye pandan trann-twazan Jérusalem. Men sila ki te fèt a li Jérusalem yo: Schimea, Schobab, Nathan avèk Salomon, kat pa Bath-Schua, fi a Ammiel la; avèk Jibhar, Élischama, Éliphéleth, Noga, Népheg, Japhia, Élischama, Éliada avèk Éliphéleth, nèf. Tout sila yo se fis a David, anplis, fis a ti mennaj li yo; epi II Sam 13:1Tamar te sè li.
10 Fis a Salomon an: Roboam. Abijah, fis pa li a; Asa, fis pa li a; Josaphat, fis pa li a; 11 Joram, fis pa li a; Achazia, fis pa li a; Joas, fis pa li a; 12 Amatsia, fis pa li a: Azaria, fis pa li a; Jotham, fis pa li a; 13 Achaz, fis pa li a; Ézéchias, fis pa li a; Manassé, fis pa li a; 14 Amon, fis pa li a; Josias, fis pa li a. 15 Fis a Josias yo: Jochanan, premye ne a; dezyèm nan, Jojakim; twazyèm nan, Sédécias; katriyèm nan, Schallum. 16 Fis a Jojakim yo: Jéconias, fis li a, avèk Zedekiah, fis li a. 17 Fis a Jéconias yo, prizonye a: Schealthiel, fis li a, 18 epi Malkiram, Pedaja, Schénatsar, Jekamia, Hoschama ak Nedabia. 19 Fis a Pedaja yo: Zorobabel avèk Schimeï. Fis a Zorobabel yo: Meschullam avèk Hanania; epi Schelomith, sè pa yo; 20 avèk Haschuba, Ohel, Bérékia, Hasadia, Juschab-Hésed, senk. 21 Fis a Hanaja yo: Pelathia avèk Ésaïe; fis a Rephaja yo, fis a Arnan yo, fis a Abdias yo, fis a Schecania yo. 22 Desandan a Schecania yo se te Schemaeja ak fis a Schemaeja yo, Hattusch, Jigueal, Bariach, Nearia ak Schaphath, sis. 23 Fis a Nearia yo: Eljoénaï, Ézéchias ak Azrikam, twa. 24 Fis a Eljoénaï yo: Hodavia, Éliaschib, Pelaja, Akkub, Jochanan, Delaja ak Anani, sèt.

3:1 II Sam 3:2-5

3:4 II Sam 5:4-5

3:9 II Sam 13:1