I KWONIK YO
1
Jen 4:24Adam, Seth, Énosch Kénan, Mahalaleel, Jéred, Hénoc, Metuschélah, Lémec, Noé, Sem, Cham avèk Japhet.
Jen 10:2-4Fis a Japhet yo: Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méschec avèk Tiras. Fis a Gomer yo: Aschkenaz, Diphat, avèk Togarma. Fis a Javan yo: Élischa, Tarsisa, Kittim ak Rodanim.
Fis a Cham yo: Cush, Mitsraïm, Puth avèk Canaan. Fis a Cush yo: Saba, Havilla, Sabta, Raema avèk Sabteca. —Fis a Raema yo: Séba avèk Dedan. 10 Cush te fè Nimrod: se li menm ki te vin yon nonm pwisan sou latè a. 11  Jen 10:13-18Mitsarïm te fè moun a Ludim yo, Ananim yo, Lehabim yo, Naphtuhim yo, 12 Patrusim yo, Casluhim yo, sou sila Filisten yo te sòti avèk Kaftorimyen yo. 13 Canaan te fè Sidon, premye ne li avèk Heth, 14 avèk Jebizyen yo, Amoreyen yo ak Gigazyen yo, 15 Evyen yo, Akiyen yo, Siniyen yo, 16 Avadyen yo, Semariyen yo ak Amatyen yo.
17  Jen 10:22-29Fis a Sem yo: Élam, Assur, Arpacschad, Lud ak Aram; Uts, Hul, Guéter avèk Méschec. 18 Arpacschad te fè Schélach; epi Schélach te fè Héber. 19 De fis te fèt a Éber, non a youn se te Péleg; paske nan jou pa li yo, tè a te divize e non frè li a se te Joktan. 20 Joktan te vin papa a Almodad, Schéleph, Hatsarmaveth, Jérach, 21 Hadoram, Uzal, Dikla, 22 Ébal, Abimaël, Séba, 23 Ophir, Havila, avèk Jobab, tout sila te fis a Joktan. 24  Jen 11:10-26Sem, Arpacschad, Schélach, 25 Héber, Péleg, Rehu, 26 Serug, Nachor, Térach, 27 Abram, ki se Abraham.
28 Fis a Abraham yo: Isaac avèk Ismaël. 29 Men Jen 25:13-16desandan pa yo: Nebajoth, premye ne pou Ismaël, Kédar, Adbeel, Mibsam. 30 Mischma, Duma, Massa, Hadad, Téma, 31 Jethur, Naphisch ak Kedma: sila yo se te fis a Ismaël.
32  Jen 25:1-4Fis a Ketura yo, ti mennaj a Abraham nan. Li te bay nesans a Zimran, Jokschan, Medan, Madain, Jischbak ak Schuach. —Fis a Jokschan yo: Séba avèk Dedan. 33 Fis a Madian yo: Épha, Épher, Hénoc, Abida avèk Eldaa—Tout sila yo se te fis a Ketura.
34 Abraham te fè Isaac. Fis a Isaac yo se te Jen 25:25-26Ésaü avèk Israël. 35  Jen 36:4-10Fis a Ésaü yo: Éliphaz, Reuel, Jeusch, Jaelam avèk Koré. 36 Fis a Éliphaz yo: Théman, Omar, Tsephi, Gaetham, Kenaz, Thimna avèk Amalek. 37 Fis a Reuel yo: Nahath, Zérach, Schamma avèk Mizza.
38  Jen 36:4-10Fis a Séir yo: Lothan, Schobal, Tsibeon, Ana, Dischon, Etser avèk Dischan. 39 Fis a Lothan yo: Hori avèk Homam. Epi sè Lothan an te Thimna. 40 Fis a Schobal yo: Alijan, Manahath, Ébal, Schephi avèk Onam. Fis a Tsibeon yo: Ajja, avèk Ana. 41 Fis a Ana a: Dischon. Fis a Dischon yo: Hamran, Eschban, Jitran avèk Keran. 42 Fis a Etser yo: Bilhan, Zaavan avèk Jaakan. Fis a Dischan yo: Uts avèk Aran.
43  Jen 36:31-43Alò, sila yo se wa ki te renye nan peyi Édom an avan te gen wa an Israël. Béla, fis a Beor la; epi non a vil pa li a se te Dinhaba. 44 Béla te mouri; epi Jobab, fis a Zérach ki sòti És 34:6Botsra a, te renye nan plas li. 45 Jobab te mouri e Huscham a peyi Job 2:11Temanit yo te renye nan plas li. 46 Huscham te mouri; epi Hadad, fis a Bedad la, te renye nan plas li. Se te li menm ki te frape Madian nan chan Moab la. Non a vil sa a se te Avith. 47 Hadad te mouri; epi Samia a Maskéka te renye nan plas li. 48 Samia te mouri; epi Saül a Rehoboth kote flèv la te renye nan plas li. 49 Saül te mouri; epi Baal-Hanan, fis a Acbor a te renye nan plas li. 50 Baal-Hanan te mouri; epi Hadad te renye nan plas li. Non a vil sa a se te Pahi; epi non a madanm li se te Mehéthabeel, fi a Mathred la, fi a Mézahab la. 51 Hadad te mouri. Chèf a Édom yo te chèf Thimna, chèf Alia, chèf Jetheth, 52 chèf Oholibama, chèf Éla ak chèf Pinon, 53 chèf Kenaz, chèf Théman, chèf Mibtsar, 54 chèf Magdiel, chèf Iram. Sila yo se te chèf Édom yo.

1:1 Jen 4:24

1:5 Jen 10:2-4

1:11 Jen 10:13-18

1:17 Jen 10:22-29

1:24 Jen 11:10-26

1:29 Jen 25:13-16

1:32 Jen 25:1-4

1:34 Jen 25:25-26

1:35 Jen 36:4-10

1:38 Jen 36:4-10

1:43 Jen 36:31-43

1:44 És 34:6

1:45 Job 2:11