31
I Kwo 10:1-12Alò Filisten yo t ap goumen kont Israël e mesye Israël yo te kouri devan Filisten yo e yo te tonbe mouri sou Mòn Guilboa. Filisten yo te rive sou Saül avèk fis li yo; epi Filisten yo te touye I Kwo 8:33Jonathan avèk Abinadab, ak Malkishua, fis a Saül yo. II Sam 1:6Batay la te rèd kont Saül. Ekip tire flèch ak banza yo te frape li; epi li te gravman blese pa ekip banza yo. Epi Saül te di a pòtè zam li an: “Rale nepe ou pou frennen m avè l; otreman, Filisten ensikonsi sila yo va vin frennen m nèt e fè spò avè m.” Men pòtè zam nan te refize, paske, li te pè anpil. II Sam 1:6-10Pou sa Saül te pran nepe li e te tonbe sou li Lè pòtè zam nan te wè ke Saül te mouri avèk twa fis li yo, li tou te tonbe sou nepe li pou te mouri avèk li. Konsa Saül te mouri avèk twa fis li yo, pòtè zam li an, ak tout mesye pa l yo ansanm nan jou sa a.
Lè mesye Israël ki te lòtbò vale a avèk sila ki te lòtbò Jourdain an, te wè ke mesye Israël yo te sove ale e ke Saül avèk fis li yo te mouri, yo te abandone vil yo e te sove ale. Konsa, Filisten yo te vin viv ladan yo. Li te vin rive nan pwochen jou a, lè Filisten yo te vini pou depouye mò yo, ke yo te twouve Saül avèk twa fis li yo tonbe sou Mòn Guilboa. Yo te koupe tèt li e te retire zam li yo pou te voye yo toupatou nan peyi Filisten yo, pou pote bòn nouvèl la rive Jij 16:23-24lakay zidòl pa yo ak pèp yo a. 10 Yo te mete zam li yo nan tanp Jij 2:13Astarté yo e yo te tache kadav li nan miray kote Beth-Schan nan. 11 Alò, lè moun ki te rete Jabès yo te tande sa ke Filisten yo te fè a Saül, 12  II Sam 2:4-7tout mesye vanyan yo te leve mache tout nwit lan pou te pran kò Saül la avèk kò a fis pa li yo soti nan miray Beth-Schan lan. Lè yo te rive Jabès yo te brile yo la. 13 Yo te pran zo yo e te II Sam 21:12-14antere yo anba pye tamaren Jabès la e yo te fè jèn pandan sèt jou.

31:1 I Kwo 10:1-12

31:2 I Kwo 8:33

31:3 II Sam 1:6

31:4 II Sam 1:6-10

31:9 Jij 16:23-24

31:10 Jij 2:13

31:12 II Sam 2:4-7

31:13 II Sam 21:12-14