II Samuel
1
Alò, li te vin rive ke lè Saül te fin mouri e David te retounen soti nan I Sam 30:1-26masak a Amalekit yo, ke David te rete pandan de jou nan Tsiklag Nan twazyèm jou a, vwala, yon mesye te sòti nan kan an soti kote Saül la, I Sam 4:12avèk rad li chire ak pousyè sou tèt li. Epi li te vin rive ke lè li te parèt a David, I Sam 25:23li te tonbe atè e li te kouche plat nèt. Alò, David te di li: “Depi ki kote ou sòti?” Epi li te di li: “Mwen te chape soti nan kan Israël la.” David te di li: I Sam 4:16”Se kijan bagay yo te sòti? Souple, fè m konnen.” Epi li te di: “Moun yo gen tan sove ale kite batay la, e anplis, anpil nan moun yo tonbe mouri. Epi Saül avèk Jonathan, fis li a te mouri tou.” Konsa, David te di a jennonm nan ki te pale li a: “Kijan ou fè konnen ke Saül avèk fis li, Jonathan mouri?” Jennonm ki te pale li a te di: “Pa aza mwen te sou Mòn Guilboa, e gade byen, (a)Saül t ap apiye sou frenn li an. Epi gade, cha yo avèk chevalye yo t ap kouri rèd sou li. Lè l te gade dèyè li, li te wè m e te rele mwen. Epi mwen te di: 'Men mwen'. Li te di mwen: 'Se ki moun ou ye?' Epi mwen te reponn li: I Sam 15:3 'Mwen se yon Amalekit'. Alò li te di mwen: 'Souple, kanpe akote mwen pou touye mwen; paske, gwo doulè gen tan sezi mwen akoz lavi m toujou rete nan mwen.' 10 Konsa, mwen te kanpe akote li Jij 9:54pou te touye li; paske, mwen te konnen ke li pa t kab viv lè l te fin tonbe a. Epi mwen te pran kouwòn ki te sou tèt li a, ak braslè ki te nan bra li a, e mwen te mennen yo isit la kote mèt mwen.” 11 Alò, (a)David te sezi rad li, te chire yo, menm jan tout mesye ki te avè l yo te fè. (a)II Kwo 34:27 12 Yo te fè dèy e te kriye II Sam 3:35fè jèn pou Saül avèk fis li a, Jonathan, pou pèp SENYÈ a e pou lakay Israël jis rive nan aswè, akoz yo te tonbe pa nepe. 13 David te di a jennonm ki te pale li a: “Se kibò ou sòti?” Epi li te reponn: (a)”Mwen se fis a yon etranje, yon Amalekit.” (a)II Sam 1:8 14 Alò, David te di li: “Kijan sa ye ke ou pa t pè lonje men ou pou detwi onksyone a SENYÈ a'?” 15 Epi David te rele youn nan jennonm yo e te di: “Ale, koupe l fè l desann.” II Sam 4:10-12Konsa, li te frape li e li te mouri. 16 David te di li: “San ou sou pwòp tèt pa w; paske, II Sam 1:10bouch ou te fè temwayaj kont ou menm e te di: Mwen te touye onksyone a SENYÈ a.'” 17 Alò, David te II Kwo 35:25chante lamantasyon sila sou Saül avèk fis li a, Jonathan. 18 Epi li te di yo pou montre fis a Juda yo chan ki rele Banza a. Gade byen; li ekri nan Jos 10:13liv a Jaschar a. 19  II Sam 1:25-27Bèlte ou, O Israël, detwi sou wo plas ou yo! O kijan glwa ou yo te tonbe sou wo plas yo! 20  I Sam 31:8-13 Pa pale sa nan Gath, ni pwoklame sa nan lari Askalon yo,Sof fi Filisten yo ta rejwi; fi a ensikonsi yo va egzalte, 21  I Sam 31:1 O mòn a Guilboa yo, pa kite lawouze ni lapli vin tonbe sou nou,Ni sou chanm ofrann yo; paske pwisan yo te tonbe, boukliye aa Saül ki pa t onksyone avèk lwil. 22 Soti nan san a sila ki te mouri yo, soti nan grès a pwisan yo, I Sam 18:4Banza a Jonathan an pa t fè bak e nepe a Saül la pa t retounen vid. 23 Saül avèk Jonathan, byen emab e byeneme pandan vi pa yo, epi nan mò yo, yo pa t vin separe; yo te pi rapid ke èg yo;Yo te pi pwisan pase lyon yo. 24 O fi Israël yo, kriye pou Saül, ki te fè nou abiye byen bèl ak twal wouj;Ki te mete òneman an lò sou vètman nou 25 Kijan pwisan yo vin tonbe nan mitan batay la!Jonathan vin touye sou wo plas nou yo 26 Mwen twouble pou ou, frè m Jonathan;Ou te konn fè m byen kontan; I Sam 18:1-4 Lanmou ou te pi presye ke lanmou a yon fanm. 27 Kijan pwisan yo te tonbe e És 13:5zam lagè yo te vin peri! “ (a)És 13:5

1:1 I Sam 30:1-26

1:2 I Sam 4:12

1:2 I Sam 25:23

1:4 I Sam 4:16

1:8 I Sam 15:3

1:10 Jij 9:54

1:12 II Sam 3:35

1:15 II Sam 4:10-12

1:16 II Sam 1:10

1:17 II Kwo 35:25

1:18 Jos 10:13

1:19 II Sam 1:25-27

1:20 I Sam 31:8-13

1:21 I Sam 31:1

1:22 I Sam 18:4

1:26 I Sam 18:1-4

1:27 És 13:5