5
Alò, li te vin rive nan twazyèm jou ke Esther te mete sou li vètman wayal la e te kanpe nan Est 4:11lakou enteryè a palè wa a devan chanm wa yo e wa a te chita sou twòn wayal li a nan chanm twòn anfas antre pale a. Lè wa a te wè Esther, rèn nan te kanpe nan lakou a, Est 2:9li te twouve favè nan zye li; epi Est 4:11wa a te lonje baton a wa a fèt an lò ki te nan men l lan, vè Esther. Pou sa, Esther te pwoche pre pou te touche pwent an wo baton an.
Epi wa a te di li: “Se kisa ki twouble ou, rèn Esther? Epi se kisa ke w ap mande? Est 7:2Menm jis mwatye wayòm mwen, li va bay a ou menm.”
Esther te di: “Si sa fè wa a plezi, ke wa a avèk Haman kapab vini nan menm jou sa a nan yon bankè ke m gen tan prepare pou li.”
Alò wa a te di: Est 6:14“Mennen Haman byen vit pou nou kapab fè kon Esther vle a.” Konsa, wa a avèk Haman te vini nan bankè ke Esther te prepare a.
Pandan yo t ap bwè diven nan bankè a, Est 7:2 wa a te di a Esther: “Se ki petisyon ke ou ap fè a, paske li va bay a ou menm. Kisa menm ou ap mande a? Menm jis mwatye wayòm nan, li va fèt.”
Konsa, Esther te reponn: “Men petisyon mwen an e sa ke m mande a: Est 7:3si mwen twouve favè nan zye a wa a e si sa fè l plezi pou ban mwen petisyon mwen an e fè sa ke m mande a, ke wa a avèk Haman kapab parèt nan bankè ke m va prepare pou yo a, e demen mwen va fè selon sa ke wa a mande a.”
Alò, Haman te sòti nan jou sa a byen kontan avèk rejwisans nan kè l; men lè li te wè Mardochée Est 2:19 nan pòtal palè a wa a, e Est 3:5te wè li pa t leve, ni tranble devan l; konsa, Haman te ranpli avèk laraj kont Mardochée. 10 Haman te kontwole tèt li menm malgre sa e te ale lakay li pou te voye chache zanmi li yo avèk madanm li, Est 6:13 Zérescha. 11 Alò, Haman te rakonte yo glwa a richès li, fòs kantite petit li yo, chak moman ke wa a te Est 3:1 leve li e te fè l monte pi wo chèf avèk sèvitè a wa a.
12 Anplis, Haman te di: “Menm Esther, rèn nan pa t kite lòt moun sof ke mwen menm vini avèk wa a nan bankè ke li te prepare a; epi Est 5:8demen, ankò, mwen envite pa li menm avèk wa a. 13 Malgre tout sa, mwen vin pa kontan chak fwa ke m wè Mardochée, Jwif ki chita nan Est 5:9pòtay a wa a.”
14 Epi Zéresch, madanm li an, te di li: Est 6:4“Fè yo prepare yon wo etaj senkant koude nan wotè e demen maten, mande wa a pou pann Mardochée ladann. Epi apre, ale nan bankè a avèk jwa.” Konsèy la te fè Haman byen kontan e li te fè yo prepare etaj la.

5:1 Est 4:11

5:2 Est 2:9

5:2 Est 4:11

5:3 Est 7:2

5:5 Est 6:14

5:6 Est 7:2

5:8 Est 7:3

5:9 Est 2:19

5:9 Est 3:5

5:10 Est 6:13

5:11 Est 3:1

5:12 Est 5:8

5:13 Est 5:9

5:14 Est 6:4