117
Wo 15:11Louwe SENYÈ a, tout nasyon yo!
Selebre Li, tout pèp yo!
Paske lanmou dous Li a gran anvè nou.
Verite SENYÈ a dire jis pou tout tan.
Beni SENYÈ a!

117:1 Wo 15:11