131
Yon chan pou monte vè tanp lan.
O SENYÈ, kè m pa ògeye, ni zye m pa Pwov 30:13gen awogans.
Ni m pa fouye kò m nan gwo zafè,
ni nan sa ki twò wo pou mwen.
Anverite, mwen te fin ranje e kalme nanm mwen.
Menm jan ke yon Mat 18:3pitit poze sou manman l,
anndan m, nanm mwen tankou yon pitit ki sevre.
O Israël, Sòm 130:7mete espwa nan SENYÈ a
depi koulye a e jis rive pou tout tan.

131:1 Pwov 30:13

131:2 Mat 18:3

131:3 Sòm 130:7