^
Nehemiya
Addu’ar Nehemiya
Artazerzes ya aiki Nehemiya Urushalima
Nehemiya ya dudduba katangar Urushalima
Masu ginin katanga
Hamayya ga sāke ginin
Nehemiya ya taimaki matalauta
Ci gaba da hamayya ga sāke yin gini
Gamawar katanga
Jerin sunayen waɗanda aka kai bauta da suka dawo
Ezra ya karanta Doka
Isra’ilawa sun furta zunubansu
Alkawarin mutane
Sababbin mazaunan Urushalima
Firistoci da Lawiyawa
Keɓewar katangar Urushalima
Gyare-gyaren ƙarshe na Nehemiya