^
Auk Loŋ Kapô
Abô môŋ
Jon hato abô hadêŋ avômalô êvhaviŋ ôdôŋ baheŋvi ba lahavuju
Jon hayê Yisu
Abô hi Epesus
Abô hi Smelna
Abô hi Pelgamum
Abô hi Taiataila
Abô hi Saldis
Abô hi Piladelpia
Abô hi Laodisia
Anyô Bêŋ lôk anêŋ loŋ hayabiŋ avômalô
Boksipsip Nakaduŋ hawa kapya
Thêlô êv yeŋ hadêŋ Boksipsip Nakaduŋ
Boksipsip Nakaduŋ hakyav kapya anêŋ nôm tôktôk vê
Ekavu Wapômbêŋ anêŋ lêlêyaŋ hayô hêk Islael hatôm 144,000
Avômalô lubuŋlubuŋ lôk kwêv thapuk
Nôm tôktôk baheŋvi ba lahavuju
Lavuak baheŋvi ba lahavuju
Aŋela te baheŋvi hayuv lavuak
Aŋela te baheŋvi ba lahavute hayuv lavuak
Aŋela lôk kapya yaônate
Wapômbêŋ anêŋ anyô ju atu ba enaŋ anêŋ abô
Aŋela te baheŋvi ba lahavuju hayuv lavuak
Avi lo Wa bomaŋ
Alim bomaŋ anêŋ ŋgwêk
Alim bomaŋ anêŋ pik
Boksipsip Nakaduŋ lôk anêŋ avômalô
Aŋela lokwaŋlô iniŋ abô
Ewa pik anêŋ nôm anôŋ
Malaiŋ anêŋ daŋ
Aŋela eŋgasô malaiŋ hatôm baheŋvi ba lahavuju halôk pik
Avi lôk athêŋ hathak sek waliliŋ hawa vuli kambom
Babilon hêv yak
Avômalô leŋ êbô Wapômbêŋ anêŋ athêŋ
Anyô hayô hamô bokhos thapuk
Sadaŋ hamô koladôŋ hatôm sondabêŋ 1,000
Sadaŋ hêv yak
Anyô Bêŋ hadum abô
Jelusalem lukmuk
Ŋaŋ lôk alokwaŋ atu êv lôkmala
Yisu tem êlêm ketheŋ
Jon hanaŋ abô balabuŋ