7
Dey Make Da Temple Spesho Fo God
(1 Kings 8:62-66)
7:1: Pries 9:23-24; 1Kings 8:62-66Wen Solomon pau pray, get fire come down from da sky an eat up da burn up kine sacrifices an da odda sacrifices! One light dat show how awesome Da One In Charge, shine all ova inside da Temple! Da pries guys no can go inside da Temple Fo Da One In Charge, cuz da light dat show how awesome Da One In Charge shine all ova inside da Temple Fo Da One In Charge. 7:3: 1Rec 16:34; 2Rec 5:13; Ezra 3:11; Songs 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; 136:1; Jer 33:11All da Israel peopo see da fire come down, an da light dat show how awesome Da One In Charge stay shine all ova on top da Temple. An dey all go down on top da tile floor a da open lanai fo da Temple an put dea faces on top da groun. Dey show love an respeck fo Da One In Charge, an dey tell him “Mahalo plenny!” an tell,
“Da One In Charge, he stay good!
He stay tight wit his peopo foeva!”
Den da king an all da peopo make sacrifices in front Da One In Charge. King Solomon make sacrifice wit 22,000 cows an 120,000 sheeps an goats. Dass how da king an all da peopo start fo use da Temple Fo God. Had all da pries guys go da places dey suppose to stan. Da odda Levi guys hold da tings fo make music an sing fo Da One In Charge, da tings dat King David wen make fo dem use wen he tell Da One In Charge “Mahalo plenny!” Dey tell, “He stay tight wit his peopo foeva,” fo tell Da One In Charge he da greates. Da pries guys stan across da odda Levi guys, an blow sheep horn trumpets, an all da Israel peopo stay stan ova dea.
Solomon make spesho fo Da One In Charge, da middo part a da open lanai in front da Temple Fo Da One In Charge. Ova dea Solomon make plenny burn up kine sacrifices. He burn da fat from da sacrifices dat show dat da peopo an Da One In Charge stay okay. Cuz da big bronze altar he wen make no can hold all da burn up kine sacrifices, da wheat an barley sacrifices, an da fat parts.
So Solomon an all da Israel peopo wit him make dat spesho religious kine ceremony fo seven days. Was plenny peopo dat come togedda, from Lebo-Hamat north side, all da way to da gulch dass da Egypt borda south side. Fo seven days dey make sacrifice fo start fo use da altar. Den day numba eight, dey all come togedda. Fo seven days moa, dey make da spesho religious kine ceremony fo live in shacks. 10 Da numba seven month, day numba twenny-three, Solomon sen da peopo back to dea houses. Dey stay real good inside cuz a all da good kine stuff Da One In Charge wen do fo David, Solomon, an his Israel peopo.
Da One In Charge Show Up By Solomon
(1 Kings 9:1-9)
11 Az how Solomon pau make da Temple Fo Da One In Charge an his king palace. He wen do one good job fo eryting he wen make plan fo do, fo da Temple Fo Da One In Charge an da palace fo Solomon.
12 Den one nite Da One In Charge let Solomon see him. Da One In Charge tell:
“I hear wat you wen pray. I wen pick dis place fo me, fo be da Temple wea da peopo goin make sacrifice.
13 “Bumbye maybe I goin shut da sky so no mo rain. O maybe I tell da locust kine grasshoppas fo eat da plants all ova da land. O maybe I sen da bad kine sick fo hurt my peopo. 14 If dat kine ting happen, maybe den my peopo, da ones erybody know dey my guys, goin make um come not importan. Dey goin pray an try know me fo real kine. An dey goin no do da bad kine stuff dey wen do no moa. Wen dey do dat, den I goin lissen from da sky. I goin let dem go an hemo dea shame fo da bad kine tings dey wen do. An I goin make dea land come good one mo time. 15 From now, my eyes goin stay open. I goin lissen good wen da peopo pray inside dis place. 16 I wen pick dis Temple an make um spesho fo me! Az fo erybody know wat kine god me wen dey come dea, foeva. I goin watch wat happen dea, an tink plenny bout wat goin happen dea, foeva.
17 “An you, Solomon, I like fo you live in front me jalike yoa faddah David wen live. I like you do eryting I tell you fo do, an make shua you do wat I tell you gotta do, an run yoa govmen da way I like. 18  7:18: 1Kings 2:4If you do dat, den I goin make da guys from yoa blood stay da king fo dis land, fo shua, jalike I wen make one deal wit yoa faddah David fo do dat. Dat time, I tell um, ‘You goin get somebody from yoa blood fo be in charge a da Israel peopo erytime.’
19 “But maybe you king guys goin turn away, an bag from my rules an da tings I wen tell you fo do, an go away an work fo odda gods, an go down in front dem fo show um respeck. 20 If dass how you guys ack, den I goin pull up da Israel peopo from my land dat I wen give dem. I goin throw out dis Temple dat I wen make spesho fo peopo know wat kine god me. I goin make da Temple fo all da odda peopos talk bout um, fo make shua dea frenz no ack jalike da Israel peopo wen ack. Da odda peopos ony goin make fun a da place. 21 Dis Temple was da numba one place hea, you know. But bumbye erybody dat go by um goin tell, ‘How come Da One In Charge wen make bad to dis land an dis Temple?!’ 22 Den peopo goin tell dem, ‘Az cuz dem guys wen bag from Da One In Charge, da God fo dea ancesta guys. Him da One wen bring dem outa Egypt. But dey come tight wit odda gods, an go down in front dem, an work fo dem. Az why Da One In Charge wen make all dis bad kine stuff happen to dem!’ ”

7:1 7:1: Pries 9:23-24; 1Kings 8:62-66

7:3 7:3: 1Rec 16:34; 2Rec 5:13; Ezra 3:11; Songs 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; 136:1; Jer 33:11

7:18 7:18: 1Kings 2:4