5
One Leada From Betlehem
(Matthew 2:5; John 7:42)
Bring all yoa army guys togedda,
You Jerusalem guys, dat get Babylon army guys
All aroun yoa big town!
Da peopo dat stay agains us,
Dey goin wack da leada fo da Israel peopo
On top da cheek wit one stick.
 
5:2: Matt 2:6; John 7:42But you peopo from da Efratah ohana Betlehem town,
No matta peopo tink da tousans a odda Judah guys
Mo importan den yoa ohana!
But az Betlehem wea da guy goin come from,
Dat goin lead da Israel peopo fo me!
He stay from befo time, long time awready.
Dass how come Da One In Charge goin bag from da Israel peopo,
But ony till da time da leada guy muddah goin born her bebe.
Den da odda Israel guys dat still stay prisonas
Goin come back togedda an join wit da Israel peopo.
Da leada goin stan up an take kea his peopo,
Jalike one sheep guy take kea his sheeps.
He goin stay strong cuz he stay tight wit Da One In Charge,
An cuz he know wat kine god, his God, Da One In Charge.
Den da peopo goin live dea,
An nobody goin bodda dem.
Cuz peopo all ova da world
Goin know dat da Israel leada guy real importan.
He goin be da one make eryting come okay.
 
Bumbye, wen da Assyria guys
Goin come inside oua land fo fight,
An come ova oua strong wall.
Den us guys goin put up seven o eight leada guys
Fo take kea us an stay in charge,
Jalike da sheep guys take kea dea sheeps.
5:6: Start 10:8-11Dey goin take ova da Assyria land wit dea swords.
Dey goin take ova da town gates
Inside da land dat Nimrod wen make his land.
Wen da Assyria guys march inside oua land,
Oua leada guy goin win!
God Goin Get His Peopo Outa Trouble
All da peopo from da Jacob ohana
Dat stay alive still yet,
Dey goin live togedda wit plenny diffren peopos.
Dey goin be jalike dew from Da One In Charge,
An rain on top da grass.
Cuz nobody can hold back da dew,
An da rain come from Da One In Charge,
Not from peopo!
All dose guys from da Jacob ohana dat still stay alive,
Dey goin stay in da middo a plenny peopos,
Dey goin be jalike one lion in da middo a da wild animals inside da fores.
An jalike one young lion in da middo a plenny sheeps.
He wase um, an no mo nobody dea fo get um outa trouble.
 
You guys goin come strong enuff
Fo win ova da peopo dat stay agains you.
All dose guys goin come wipe out.
 
10 Da One In Charge tell:
“Dat time, I goin wipe out yoa war horses,
An bus up yoa war wagons.
11 I goin wipe out big towns inside yoa land,
An broke down all yoa strong wall.
12 I goin wipe out all da kahuna kine stuff you guys make.
You guys no goin get nobody fo call da spirits
Fo come tell you wat goin happen bumbye.
13 I goin bus up da idol kine gods you guys make,
An da kapu stones you guys put up.
You guys not goin go down no mo in front da idol kine gods,
Da ones you guys wen make wit yoa hands.
14 I goin pull up da poses you guys put up
Fo da wahine god Asherah
Dat stay in da middo a you guys.
An I goin make all yoa big towns come wipe out.
15 I goin stay real huhu.
I goin punish all da peopos,
Da ones dat no lissen wen I tell um wat fo do.”

5:2 5:2: Matt 2:6; John 7:42

5:6 5:6: Start 10:8-11