^
1 YOHANNA
Jír-à Ri Ya Yonki
Ayi Shi Ayau Ayar
Kristi Ri Kà Nuyí
Mpìrká Bu Kristi Abig Zìm Bar Dìrbá
Mpìrká Zyun-à ri Zib Yesu Kristi
Yi í Yanká Bu Shìdun
Ayi Zìm Bar Dìryí
Ayi Kyab Kyinn Pyànà á Pyànn Shìdun Ni Bàna
Aning Màg Màg Fig Mpìrká, Aning Myàng Wà Ba Shi Sig Ma Awun Shìdun
Shìdun í Mpìr Azìm
Yá Gbam Kan Bu Bibaiká á Byar á Myann Níng
Bu Saraká Dinya Sig Yi Jír á Shinn Yesu
Yonki-à Má Shi Kinn Kinn