18
Soukohp Micaiah e haga iloo di haingadaa gi Ahab
(1-Kings 22.1-28)
Di madagoaa di King Jehoshaphat o Judah ne maluagina mai mo di dele dono ingoo i hongo tenua, mee ga hagatogomaalia dana haga hai lodo i mehanga tangada o dono madahaanau mo di madahaanau o King Ahab o Israel. Nia ngadau nomuli Jehoshaphat gaa hana gi di waahale Samaria belee heetugi gi Ahab. Ahab gu daaligi ana siibi mono kau logowaahee e hai tagamiami e hagalaamua Jehoshaphat mo digau ala i baahi o mee. Mee ne hagamaanadu belee longilongi a mee gi buni anga gi deia e heebagi gi di waahale Ramoth i lodo Gilead. Mee ga heeu, “Goe e hana i ogu muli, e heebagi gi Ramoth?”
Jehoshaphat ga helekai, “Goe ma ga togomaalia, gei au gu togomaalia labelaa, mo ogu gau dauwa. Gimaadou ga buni adu.” Gei mee ga duudagi adu, ga helekai, “Gei i mua, gidaua e halahala di manawa o Dimaadua.”
Ahab ga gahi mai nia soukohp holongo e haa lau, ga heeu gi digaula, “Au e humalia e hana e heebagi gi Ramoth be deeai?”
Nia soukohp ga helekai, “Heebagi. God gaa hai laa goe gi maaloo!”
Gei ogo Jehoshaphat ga heeu, “Ma soukohp labelaa i golo ai e hai tadau heeu gi Dimaadua?”
Ahab ga helekai, “Tangada e dahi i golo, go Micaiah, tama daane a Imlah. Gei au hagalee hiihai gi mee, mee hagalee loo e hai ana kokohp humalia mai gi di au, ana kokohp e huaidu i nia madagoaa huogodoo.”
Jehoshaphat ga helekai, “Goe hagalee helehelekai beenaa!”
Di King Ahab ga gahi mai dana dangada aamua, gaa hai gi mee bolo gi laha mai a Micaiah hagalimalima.
Nia king dogolua aanei ala gu ulu nau gahu king, guu noho i hongo nau lohongo king i di gowaa haga madammaa golee laagau, i tua di bontai o Samaria, gei ogo nia soukohp huogodoo e haihai nadau kokohp i mua meemaa. 10 Tangada e dahi i digaula go Zedekiah, tama daane a Chenaanah, guu hai ana madaagoo baalanga, ga helekai gi Ahab, “Deenei telekai a Dimaadua ne hai: ‘Nia mee aanei ga heebagi iei goe gi digau Syria, ga hagamagedaa digaula hagatau.’ ” 11 Nia soukohp huogodoo ala i golo gu helekai labelaa beelaa, “Hula, hai baahi gi Ramoth, gei goe ga maaloo. Dimaadua ga dugu adu gi di goe di maaloo i tauwa.”
12 Di madagoaa hua deelaa, tangada aamua dela ne hana belee laha mai a Micaiah, ga helekai gi mee, “Nia soukohp huogodoo guu hai nadau kokohp bolo di king la gaa gila, gei goe e humalia gii hai labelaa beelaa.”
13 Gei Micaiah ga helekai, “Au e hagamodu i di ingoo o Dimaadua dela e mouli, bolo au ga helekai nia mee o dogu God ala ma ga hagi mai gi di au!”
14 Dono madagoaa ne hanimoi gi mua di king go Ahab, di king ga heeu gi mee, “Micaiah, gimaua mo di king go Jehoshaphat le e humalia e hula e heebagi gi Ramoth, be deeai?”
Micaiah ga helekai, “Heebagi! Goolua ga maaloo. Dimaadua ga hagamaamaa goolua gi maaloo i tauwa.”
15 Ahab ga helekai gi mee, “Goe ma ga helekai mai i di ingoo Dimaadua, helekai i di tonu! Au e helekai adu haga hia i di mee deelaa?”
16 Micaiah ga helekai, “Au e gidee digau dauwa o Israel gu modoho gi daha i hongo nia gonduu gadoo be nia siibi nadau dangada e madamada humalia i digaula ai. Gei Dimaadua ga helekai: ‘Digau aanei la nadau dagi ai, dugua digaula gii hula gi nadau hale i di aumaalia.’ ”* Numbers 27.17; Matthew 9.36; Mark 6.34
17 Ahab ga helekai gi Jehoshaphat, “Deelaa dagu mee nogo hai iei au gi di goe bolo mee hagalee loo e kokohp dana helekai humalia mai gi di au! Nia madagoaa huogodoo mee e helekai kokohp di mee dela e huaidu mai gi di au!”
18 Micaiah ga helekai labelaa, “Dolomeenei, hagalongo gi telekai a Dimaadua dela e hai. Au guu mmada gi Dimaadua guu noho i hongo dono lohongo king i di langi, gei digau di langi e tuu i dono baahi gau donu mo dono baahi gau ihala.* Isaiah 6.1; Job 1.6 19 Dimaadua ga heeu: ‘Ma koai dela ga halahalau a Ahab gii hana gi Ramoth, gi daaligi gii made i golo?’ Gei ogo hunu gau di langi e helekai i tagadilinga mee e dahi, ge hunu gau e helekai i tuai mee, 20 gaa dae loo gi di hagataalunga e dahi ga duu adu gi mua Dimaadua, ga helekai, ‘Ko au dela ga halahalau a mee.’ Dimaadua ga heeu, ‘E halahalau behee?’ 21 Gei di hagataalunga ga helekai, ‘Au gaa hai nia soukohp a Ahab huogodoo gii hai nadau kai tilikai.’ Gei Dimaadua ga helekai, ‘Hana, halahalau ina a mee. Dau hegau la gaa gila.’ ”
22 Micaiah ga haga lawa ana helekai ga helekai, “Deenei di mee ne hai. Dimaadua guu hai au soukohp gi helekai tilikai adu gi di goe. Ma go Dimaadua dela ne haga noho bolo goe gaa tale gi di haingadaa damana!”
23 Soukohp Zedekiah ga hanadu gaa paa nia golomada Micaiah, ga heeu, “Di Hagataalunga o Dimaadua la ne diiagi au ana hee, dela ga helekai adu gi di goe?”
24 Micaiah ga helekai, “Ga gidee laa e goe i do madagoaa ma gaa hana gi lodo di ruum i tua belee bala hagammuni.”
25 Ahab ga helekai gi tangada e dahi i ana daangada dagi, “Lawalawa ina a Micaiah, lahia gi Amon go di gobinaa o di waahale, mo gi tama daane di king go Joash. 26 Hai gi meemaa bolo gi hudua a mee gi lodo di hale galabudi, haangai ina hua a mee gi nia palaawaa mono wai, gaa dae loo gi dogu hanimoi gi muli i di aumaalia.”
27 Micaiah ga helekai, “Maa nei bolo goe ga hanimoi i di aumaalia, malaa, Dimaadua la digi helekai mai i ogu lodo!” Mee ga helekai labelaa boloo, “Digau huogodoo, hagalongo mai gi agu helekai ala ne hai!”
Di made o Ahab
(1-Kings 22.29-35)
28 Malaa, di king Ahab o Israel mo di king Jehoshaphat o Judah gaa hula, ga heebagi gi di waahale go Ramoth i Gilead. 29 Ahab ga helekai gi Jehoshaphat, “Gidaua ma gaa hula gi lodo tauwa, gei au ga ulu nnuai goloo gi de modongoohia, gei goe ga ulu o gahu king.” Malaa, di king o Israel ne hana gi lodo tauwa gei mee gu hai gee.
30 Di king o Syria gaa hai dana helekai hagamodu gi ana dagi waga dauwa gi hudee heebagi gi nia daangada ala i golo dela hua go di king o Israel. 31 Malaa, di madagoaa digaula ne mmada gi di king Jehoshaphat, digaula gu hagabau bolo mee go di king o Israel, gei digaula ga huli adu belee heebagi gi mee. Gei Jehoshaphat ga wolowolo gi nua, gei Dimaadua go God gaa daa a mee gi daha, gaa lui teebagi gi daha mo mee. 32 Nia dagi o nia waga dauwa hongo henua gu modongoohia bolo mee hagalee go di king o Israel, gei digaula gaa dugu di nadau waluwalu a mee. 33 Malaa, di mee hua ne angadonu, tangada dauwa o Syria ne puu adu hua dana amu maalei, ga nngenge i King Ahab, i di gowaa dela e duudagi i dono gahu dela e abaaba dono huaidina. Gei Ahab ga wolo adu gi tangada dagidagi dana waga dauwa boloo, “Au gu lauwa! Hagadiga gi muli, llele gi daha mo tauwa!”
34 Di madagoaa tauwa e hai hua igolo, gei King Ahab e hagabiga i lodo dono waga dauwa hongo henua, e huli gi digau dauwa Syria. I di ulu di laa, gei mee guu made.

*18.16: Numbers 27.17; Matthew 9.36; Mark 6.34

*18.18: Isaiah 6.1; Job 1.6