^
1 Yoane
Yar na visawalen malena kiena ne Ntewa van ita, naga pimi e yomarava p̃isi rui
Ntewa naga pe purp̃es nen yomerarava
Nayalena e yomerarava kiena ne Ntewa: Monar teligan plan p̃elaga na mlamulena viowa lala
Nayalena e yomerarava kiena ne Ntewa: Monar telogear kiena navisaluaena lala
Nayalena e yomerarava kiena ne Ntewa: Ve tekekaran re yomarava nini
Nayalen e yomerarava kiena ne Ntewa: Monar tevisuar ruru ita vanon sinekar
Ita tepe narina ne Ntewa lala
Ita narina ne Ntewa lala: Monar teligan p̃elaga viowa lala
Ita narina ne Ntewa lala: Monar telogear navisaluaena nasitomen yeririna tap̃ena lala
Ita narina ne Ntewa: Monar tevisuar ruru vanon sinekar kiena ne Kristo lala amio p̃elaga na yomarava
P̃elaga na sinesiena
Visen maro: Malena nap̃a pe luas to re e poli