^
Xu̱ju̱n xi ma joho xi kin'ekjíhi̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ Tesaloni̱ka̱
B'i̱ ts'ín kikjaniñaha̱ Pablo̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱ xi tjín nanki Tesaloni̱ka̱
B'i̱ ts'ín kitsúya Pablo̱ ni xi ka̱mat'ain xu̱ta̱ nk'ie nga kj'u̱a̱í ngáha Jesucristo̱
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ ni ch'onk'un xi ka̱ma kintehe̱ ni nga kj'u̱a̱íkúchji yjoho̱ Jesucristo̱
B'i̱ ts'ín kinchja̱ Pablo̱ nga ndjá ku̱i̱nchajin xu̱ta̱ Tesaloni̱ka̱ ni xi ts'e̱ Nti̱a̱ná
B'i̱ ts'ín tsanki Pablo̱ nga chu̱bako̱ Nti̱a̱ná
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ nk'ie nga ts'i̱ínxá xu̱ta̱ ni̱nku̱ Tesaloni̱ka̱
B'i̱ ts'ín kits'ínkje Pablo̱ xu̱ju̱i̱n