^
Xu̱ju̱n xi kin'ekjíhi̱ Tito̱
B'i̱ ts'ín kikjaniñaha̱ Pablo̱ Tito̱
B'i̱ ts'ín kitsúyaha̱ Pablo̱ Tito̱ xá xi ts'i̱ín
B'i̱ ts'ín kitsúyaha̱ Pablo̱ Tito̱ xi nkú ts'ín tjíhin nga ku̱a̱kúyaha̱ xu̱ta̱ ni̱nku̱
B'i̱ ts'ín tsakúya Pablo̱ xi nkú ts'ín tjíhin nga i̱ncha ts'i̱ín xu̱ta̱ ni̱nku̱
B'i̱ ts'ín kitsúyaha̱ Pablo̱ ni xi mjehe̱ nga ts'i̱ín Tito̱
B'i̱ ts'ín kits'ínkje Pablo̱ xu̱ju̱i̱n