^
मत्तय
येशू ख्रिस्ताची वंशावळ
येशू ख्रिस्ताचा जन्म
ज्ञानी लोक येशू बाळाच्या दर्शनास येतात
मिसर देशास पलायन
बेथलेहेम येथील मुलांची कत्तल
मिसराहून परतणे
बाप्तिस्मा करणारा योहान आणि त्याचा संदेश
योहानाकडून येशूचा बाप्तिस्मा
अरण्यात येशूची परिक्षा
येशुंची गालील प्रांतातील सेवाकार्ये
प्रथम शिष्यांना पाचारण
गालील प्रांतातील फेरी व कार्य
डोंगरावरचे प्रवचन
मिठावरून व दिव्यावरून शिकवलेले धडे
जुने नियमशास्त्र व येशूची शिकवण
राग व खून
अशुद्धता
शपथ व खरेपणा
सूड
प्रेम व सर्वांगपूर्ण शील
गुप्त धर्माचरण
गुप्त दानधर्म
गुप्त प्रार्थना
प्रभूची प्रार्थना
गुप्त उपवास
खरीखुरी संपत्ती
प्रकाश आणि अंधार
चिंता आणि देवावर भिस्त
इतरांचे दोष काढण्याबाबत
प्रार्थना करण्यास प्रोत्साहन
सुवर्णनियम
दोन रस्ते
खरे व खोटे शिक्षक
उक्ती आणि कृती
दोन पाये
कुष्ठरोग्यास बरे करणे
शताधिपतीचा चाकर
शिमोनाची सासू व इतर पुष्कळ रोगी
शिष्य होऊ इच्छिणाऱ्यांची कसोटी
वादळ शांत करणे
गदरेकरांच्या प्रदेशातील भूतग्रस्त
पक्षघाती मनुष्य
मत्तयाला पाचारण
याईराची कन्या व रक्तस्रावी स्त्री
दोन आंधळे
मुका भूतग्रस्त
ख्रिस्ताला आलेला लोकांचा कळवळा
बारा प्रेषित व त्यांचे काम
सतावाचे दिवस
बाप्तिस्मा करणारा योहान
पश्चात्ताप न करणाऱ्या शहरांविषयी काढलेले दुःखोद्गार
बालसदृश मनोवृत्ती
शब्बाथाचे पालन
वाळलेल्या हाताचा मनुष्य
येशूला ठार मारण्याचा कट
सैतानाचे साहाय्य घेतल्याचा आरोप
चिन्ह दाखवण्याबाबत येशूला केलेली विनंती
अपुऱ्या सुधारणेपासून उद्भवणारे धोके
प्रभू येशूचे नातलग
पेरणी करणाऱ्याचा दृष्टांत
दृष्टांतांचा उपयोग
पेरणाऱ्याच्या दृष्टांताचे स्पष्टीकरण
निदणाचा दृष्टांत
मोहरीच्या दाण्याचा दृष्टांत
खमिराचा दृष्टांत
निदणाच्या दृष्टांताचे स्पष्टीकरण
ठेव, मोती व जाळे यांचे दृष्टांत
नासरेथात येशूचा अव्हेर
बाप्तिस्मा करणाऱ्या योहानाचा मृत्यू
पाच हजारांना भोजन
येशू समुद्रावरून चालतो
मानवी संप्रदाय व येशूची शिकवण
एक परराष्ट्रीय भूतग्रस्त मुलगी
चार हजारांना भोजन
चिन्हासाठी विनंती व त्यास येशूचा नकार
असमंजसपणाबद्दल शिष्यांचा निषेध
येशू हा ख्रिस्त असल्याची पेत्राने दिलेली कबुली
स्वतःचे मरण व पुनरुत्थान याविषयीचे येशूचे भविष्य
आत्मत्यागाचे आमंत्रण
येशूचे रूपांतर
भूतग्रस्त मुलाला बरे करणे
आपल्या मृत्युबद्दल येशूने दुसऱ्यांदा केलेले भविष्य
परमेश्वराच्या भवनाचा कर
नम्रतेविषयी धडा
दुसर्‍यांस अडखळविणाऱ्यांना इशारा
भटकलेल्या मेंढराचा दुष्टांत
अपराध करणाऱ्या बरोबर कसे वागावे
सामुदायिक प्रार्थना
कृतघ्न चाकराचा दुष्टांत
सूटपत्राविषयी प्रश्न
येशू लहान मुलांना आशीर्वाद देतो
श्रीमंतीपासून होणारे तोटे
द्राक्षमळ्यातील कामकऱ्यांच्या दृष्टांत
येशूने आपल्या मृत्युबद्दल तिसऱ्यांदा केलेले भविष्य
ऐहिक सन्मानाप्रीत्यर्थ विनंती
खरे मोठेपण
दोन आंधळ्यांना दृष्टिदान
यरूशलेम शहरात येशूचा प्रवेश
परमेश्वराच्या भवनाचे शुद्धीकरण
अंजीराचे निष्फळ झाड
येशूच्या अधिकाराविषयीचा प्रश्न
दोन पुत्राचा दुष्टांत
द्राक्षमळ्याचा दुष्टांत
लग्नाच्या मेजवानीचा दृष्टांत
कैसराला कर देण्याविषयीचा प्रश्न
पुनरुत्थानाविषयीचा प्रश्न
सर्वात मोठया आज्ञेविषयी प्रश्न
मसीहाविषयी प्रश्न
शास्त्री व परूशी यांचा निषेध
यरूशलेम शहराच्या भवितव्याबाबत येशूने काढलेले दुःखोद्गार
मंदीराची धूळधाण व युगाची समाप्ती याविषयीचे येशूचे भविष्य
जागृतीची आवश्यकता
विश्वासू दास व दुष्ट दास यांचा दृष्टांत
दहा कुमारीचा दृष्टांत
रूपयांचा दृष्टांत
न्यायाचा दिवस
येशूला ठार मारण्याचा कट
बेथानी येथे येशूला करण्यात आलेला तैलाभ्यंग
यहूदाची फितुरी
शेवटले भोजन
शिष्य आपल्याला सोडून जातील याबाबत येशूचे भविष्य
गेथशेमाने बागेत येशू
येशूला अटक
मुख्य याजकांपुढे येशूची चौकशी
पेत्र येशूचा नाकार करतो
रोमी सुभेदार पिलात याच्यासमोर येशू
यहूदाचा मृत्यू
येशूची चौकशी
येशूला वधस्तंभावर खिळतात
येशूचे पुनरुत्थान
येशूची उत्तरक्रिया
येशूचे पुनरुत्थान
येशूचे गालील प्रांतात प्रेषितांस दर्शन