^
1 PEDRO
Yojo in mexe wetfelii pe' olots yijayan pa' Intata.
Pa' yija' ine'm inwetjumtikineyejeyik'ui.
Hik ejunyejeyi'iƚ pakha' taya'yi'ƚ eiji'.
Cristo hik ƚunye'j ute qa iƚa'xƚe.
Pekhewe' hats tewhe'yei.
Pa'qu' naqsiijkii pe' yijayan pa' Cristo.
Yape menink'aihiti'ƚ pa'qu' ejunyejeyi'iƚ.
Pekhewe' qu' naats'e'ej pe'ye' qe ta'ƚets in tek'enets pa' Intata.
Yakakƚin pe' tenek'enhe'yipji' pe' yijayan pa' Jesús.