^
Zhâk
Məbə́dá
Məkʉgʉlʉ mə́ dʉ lʉlʉshi búgə́ mə́ múúd
Dʉ gwágʉlə, ka dʉ sâ
Mímbɛ́ɛ́gí mpə́dʉ́gá buud mí anywáyɛ́
Búgə́ jɨ́ kú nə misɔ́ɔ́lʉ́gʉ́ yí jɨ́ fudə́
Jûm dʉ́sə wagʉwo wagʉwo sâ
Fwámɛ́ fʉg í dʉ zhu wə́ Zɛmbî
Mbúgʉla nyə ajə́láyɛ́ nə bə mílâm mímbá
Mikúkúm mí ɔ́ káálʉgə
Mbúgʉla bə́g nə jísɔ́w