^
ቴስሎንቄ ዓሶም 2
ኪሪስቶሴ ሙካኣና ዎጊንታንዳ ዎጌ
ፑርቶ ዓሢ
ጉሙርቂሢና ዶዲ ዔቂሢ
ጳውሎሴ ሺኢቃንዳጉዲ ኬኤዜ ማሊፆ
ማዾ ማዻንዳያ ኮይሳያ ማዒፆ
ጋፒንሢ ሃይሴ