^
SAN LUCAS
Jā ní ncachī ángel jā cacu Juan tēe scuénduté
Jā ní ncachī ángel jā cacu Jesús
Jā ní jēndēhé María Elisabet
Jā ní ncacu Juan tēe scuénduté
Tūhun viī jā ní nacani Zacarías
Jā ní ncacu Jesús
Jā ní nquenda ndá ángel nūū ndá pastor
Jā ní stéhēn dē ji nūū Yāā Dios inī templo
Jā cuánohōn ndá dē ñuū Nazaret
Jā ní īyo sūchí lúlí Jesús inī templo
Tūhun Juan tēe scuénduté
Jā ní jenduté Jesús
Lista nāsa nquiji tatā Jesucristo
Jā ní jito túnī tāchī Jesús
Jā ní nquijéhé Jesús nácani yā tūhun región Galilea
Jā cuánohōn yā ñuū Nazaret
Jā ní ntavā yā tāchī inī iin tēe
Jā ní nasāhá vāha yā naná chíso Simón Pedro
Jā ní nasāhá vāha yā cuāhā nchivī
Jā ní nacani yā tūhun región Galilea
Jā ní nīhīn ndá dē cuāhā tiacá nī nsāhá yā
Jā ní nasāhá vāha yā iin tēe ndóho cuēhē stéhyū
Jā ní nasāhá vāha yā iin tēe nī nduvehlé
Jā ní ncana yā Leví
Jā ní jīcā tūhún ndá dē yā sīquī jā conditē inī
Jā ní jehndē ndá dē xīnī trigo quīvī nátātú
Jā ní nduvāha tēe nī nchīchī ndahá
Jā ní nacāji yā ūxī ūū tēe apóstol
Jā ní stéhēn yā nūū nchivī cuāhā
Tūhun nchivī nācā ndetū jíín nchivī jā xēēn cundoho
Tūhun jā cundáhví inī ō nchivī jā jínī ūhvī yóhó
Mā cáhān ō sīquī cuāchi táhán ó
Jíín tiñu jā sáhá nchivī de cunī ō nāsa nchivī cúu ji
Tūhun sīquī ūū vehe
Jā ní nasāhá vāha yā mozo capitán
Jā ní nastécū yā sēhe yií ñahan viuda
Jā ní ntají Juan ūū tēe nūū yā
Jā íyó Jesús vehe Simón tēe fariseo
Tūhun ndá ñahan jā jíto ña yā
Tūhun yátá tēe jítē tatā
Nājēhē cúu jā cáhān yā maá-ni tūhun yátá
Jā ní ncachī cājí yā tūhun yátá tēe jítē tatā
Tūhun yátá sīquī lámpara
Tūhun naná yā jíín ñanī yā
Jā ní jencuiñī tāchī níhin jíín mar nī nsāhá yā
Tēe ñuū Gadara jā ndóho tāchī
Tūhun sēhe síhí Jairo jíín ñahan jā ní nquehé sahma yā
Jā ní ntají yā ndihúxī ūū dē cuānacani dē tūhun
Jā ní jīhī Juan tēe scuénduté
Jā ní scájī yā ūhūn mil tēe
Jā ní ncachī Pedro jā Jesús cúu Cristo
Jā ní ncachī tūhun Jesús jā cuū yā
Jā tucu nī nduu yā
Jā ní nasāhá vāha yā iin sūchí ñúhún tāchī inī
Jā ní ncāhān tucu yā jā cuū yā
Ní nchivī cúu jā cúñáhnú cā
Nchivī jāá nduú cáhān sīquī yā, íñí ji jíín yā
Jā ní ncāhān yā nūū Jacobo jíín Juan
Tūhun nchivī jā cúnī ji cuniquīn ji yā
Jā ní ntají yā ūnī xico ūxī dē
Jā ní ncāhān yā nūū sava ñuū nīhin inī
Jā ní nenda ndá tēe jā ní ntají yā
Jā ní ncusiī inī Jesús
Tūhun tēe Samaria, tēe vāha inī
Jā ní īyo yā vehe Marta jíín María
Jā ní stéhēn yā nāsa cācān táhvī dē
Jā ní ncāhān ndá dē jā sátíñú yā jíín fuerza Satanás
Tāchī jā nástútú táhán ndívi inī nchivī
Nācā ndetū nchivī níni tūhun yā
Jā ní jīcān ndá nchivī jāá nduú cándíja iin tiñu ñáhnú
Tūhun yátá sīquī lámpara
Jā ní ncāhān yā jā íyó cuāchi ndá dē
Sīquī tūhun stáhví jā cáhān ndá tēe fariseo
Jā ní ncachī yā ní iin cúu jā cuyūhú ó
Nchivī jā jétúhún ji Jesucristo nūū incā nchivī
Sīquī jā má cútóó ó ndatíñú cuícá
Yāā Dios jíto yā yóhó
Nāsa coo cuícá ó jondē andiví
Jā ná cóo tūha ó jā nenda yā
Tūhun mozo vāha jíín mozo nduú squíncuu
Jā síquī Jesús de cusíín inī nchivī
Jā ní ncāhān yā sīquī seña andiví
Jā cundihvī inī ō jā má cúndeē cuāchi sīquī ō
Jā cánuú nacani inī ō jā sndóo ó cuāchi ó
Tūhun yátá ñutun higo
Jā ní nasāhá vāha yā iin ñahan quīvī nátātú
Tūhun yátá sīquī niquin yuvā mostaza
Tūhun yátá sīquī levadura
Sīquī jā quīvi ó viéhé túū
Jā ní ncucuécá inī yā nī ndēhé yā Jerusalén
Jā ní nasāhá vāha yā iin tēe cúhū cuēhē cuiñu
Tūhun sīquī nchivī jā jéhēn vico tándāhá
Tūhun yátá sīquī vico cúxíní
Tūhun jā cánuú nacani vāha inī ō de cuniquīn ō Cristo
Tūhun yátá sīquī ñīī
Tūhun yátá sīquī tīcāchí jā ní nsana
Tūhun yátá sīquī ñahan jā ní scuíta xūhún
Tūhun yátá sūchí jā ní snáā cāhá xūhún
Tūhun yátá mozo jā ní stáhví dē patrón dē
Sīquī ley Yāā Dios jíín sīquī jā tátúnī yā
Tūhun jā má sndóo táhán tēe jíín ñahan
Tūhun tēe cuícá jíín Lázaro
Xēēn coo sīquī nchivī jā squívi táhán nūū cuāchi
Jā cúñáhnú ndasí tūhun cándíja
Jā ná squíncuu vāha ó nūū yā
Jā ní nasāhá vāha yā ūxī tēe ndóho cuēhē stéhyū
Nāsa coo quīvī tá nenda yā jā tatúnī yā
Tūhun yátá sīquī juez jíín ñahan viuda
Tūhun yátá sīquī tēe fariseo jíín tēe stútú xūhún renta
Jā ní jīcān táhvī Jesús jēhē ndá sūchí lúlí
Tūhun tēe cuícá
Jā ní ncāhān tucu Jesús jā cuū yā
Jā ní nasāhá vāha yā iin tēe cuáá ñuū Jericó
Tūhun Zaqueo
Tūhun yátá sīquī ūxī mozo jíín xūhún
Jā ní nquīvi Jesús Jerusalén
Jā ní ntavā yā nchivī inī templo
Sīquī jā ndíso tíñú Jesús
Tūhun yátá sīquī ndá tēe nēhén jā sátíñú nūū yūcū uva
Sīquī xūhún renta
Jā ní jīcā tūhún ndá dē sīquī jā natecū ndīyi
Sīquī jā cúu Cristo tatā David
Jā ní ncāhān yā jā íyó cuāchi ndá dē
Tūhun jā ní nsōcō ñahan viuda xūhún
Jā ní ncachī yā jā naā templo
Nā seña coo tá cuācuñatin jīnu ñayīví
Nāsa coo quīvī tá nenda Yāā nī nduu tēe
Jā ní scáni táhán ndá dē tūhun jā tiin dē Jesús
Jā ní jaquīn yā Cena yā
Jā ní ncāhān ndá dē sīquī ní iin dē cúñáhnú cā
Jā ní ncachī yā jā yūhú Pedro cāhān dē jā jínī dē yā
Jā ní ncuñatin cunī yā tūndóhó
Jā ní jīcān táhvī yā nūū huerto Getsemaní
Jā ní ntiin ndá dē Jesús
Jā ní ncachī Pedro jāá nduú jínī dē yā
Jā ní nsāhá catá ndá dē nūū yā
Jā ní īñi Jesús nūū junta ndá tēe cúñáhnú cā
Jā ní īñi Jesús nūū Pilato
Jā ní īñi Jesús nūū Herodes
Jā ní nsāhá ndāā ndá dē jā cahnī dē yā
Jā ní jata caa dē yā yīcā cruz
Jā ní jīhī Jesús
Jā ní nchiyuhū dē Jesús
Jā ní natecū Jesús
Jā ní natúhún yā jíín ūū dē ichi cuáhān Emaús
Jā ní nenda yā nūū ndá tēe scuáha jíín yā
Jā ní ndaa yā cuānohōn yā andiví