^
2 TIMOTEO
Té Pǎblú cádǔha‑dé tutú quɨ́hɨ́ⁿ ndaha té Timùteú
Cáháⁿ váha‑o cuèndá Xítohó Jesucrìstú
Tée quìde ndáá xínú cuèchi núú Xǐtohó Jesucrìstú
Tée quìde nacuáa ndùu vétú iní Yǎ Ndiǒxí
Nàcuáa cada ñáyiu òré sa ta cùyatni sáá nduu quìxi tucu Xítohó Jesucrìstú
Té Pǎblú dásàhú‑dé té Timùteú
Chìuⁿ tahu té Pǎblú cada té Timùteú
Tnúhu ndéé núú nǐ ndɨhɨ‑ná