^
TITO
Ñà‑ndùú chuun nì ndacu nuù Tito quida‑ne ñuu Creta
Ñà‑ndùá nì sanduu modo xi nèhivì ñuu Creta sànaha
Nansa xiñuhu quida‑nda na ndoo‑nda ñuhìví yohó
Nansa nihnú ini Pablo quida‑ne quìvì nùù‑xí