^
Colosenses
Nu quitsaha̱ javahá ra Pablo carta
Nu tsicán tahvi ra Pablo tsa cuenda nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda ra Cristo
Tsa cuenda tsa tsihi̱ ra Cristo nu cruu tsacatyi cuatyi yo tan nduvaha̱ iyó yo tsihin Nyoo
Nu catyí ra Pablo tyin nyaá sɨquɨ ra tsa janahá ra tuhun ra Cristo tsi tandɨhɨ nyɨvɨ tsicá vehe ñuhu
Ñayɨvɨ nyito tsa tsahá ra Cristo tsi yo
Na nanducú yo tsa vaha tsa tsahá Nyoo
Nacaa tsicoo̱ yo nu quitsi tsi ityi tsata tan nácaa cuñí tsi coo yo tsihin Nyoo vityin
Nu tsahá cuenda ra Pablo nácaa nducú yo cuhva coo vaha yo tsihin nyɨvɨ
Nu tsahá ra Pablo nacumi tsi nyɨvɨ yɨhɨ́ cuenda Nyoo ñuu Colosas