^
Santiago
Cáha̱n Ndióxi̱ Santiago xi̱hín na̱ cúú cuéntá Jesús
Ndaja caja í canda̱a̱ iní ña̱ cúni̱ Ndióxi̱ caja í
Tá ndóho ndó tondóhó
Ndaja caja í ndiquehe va̱ha í tu̱hun va̱ha cáha̱n sa̱há Jesús
A̱ cája i̱chi̱ ini ndó xi̱hín na̱ nda̱hví
Tá cándeé iní Ndióxi̱ já cája í ña̱ cúni̱ mé á
Ndaja íin na̱ ndíchí ji̱ni̱ cuéntá Ndióxi̱
A̱ cándi̱co̱ toho ndó íchi̱ cuéntá na̱ ñuyíví
A̱ cáha̱n núu ndó sa̱ha̱ inga na
Tá cáha̱n í sa̱há ña̱ caja í ita̱a̱n
Cáha̱n Santiago nu̱ú na̱ cui̱cá
A̱ cándati númi̱ ndó qui̱ví quixi tucu Jesucristo