^
Filipai
Hibile molic-molic yowa
Kwele-madic yowa
Muc-macka ngiyeme Kristole siduc sugulewec
Weyebic aingeledaingte
Dongengineng Kristola hiladaing
Himongka angoc ingucne ganoga
Timoti nga Epafodaitus
Kristoholec gaga
Gbelong ainogale gasackedamec
Ngage-ngage madicne
Polle mimi-madic
Belic-belicka gaga
Aibaba gbagbacne
Filipai yengele kwele-madic yowa
Yowa moto-motoine