A Waambaar
Zin Pol Xa Waan
Sin Filamon
A Dor Vaamaravazang Pana A Waambaar Angkari
Filamon naan a rapti xa inaxam paazaai ina xa iziar Kolosi. Naan ka rauxin amun iaana kilaaiang. Azaxai zin naandi Onesimas. Naan ka vinaau zin Filamon ma xa valaau. A vaamaazikang iwana azaan angkanaan pana a lus in Rom, dina zop famaat naan. Lamur Onesimas ka tangin Pol ma xa langarin a Dorang Daxa ma xa inaxam paazaai. Malasing ma Pol xa farar xuna Filamon kana naxaam pizin amun matmalabuk sin Onesimas, panaze naan saait a rapti xa inaxam paazaai.
Pol xa varaar a waambaar angkari la raan naan ka farar waan sin aubina in Kolosi, malasing ma a maariaas iwana fararang ka malasing AD 60.
A baar Filamon ka malasing kari:
(1) 1-3 A dor vaamaravazang
(2) 4-7 Pol xa maainung ma xa wisfaadaxa xun Filamon
(3) 8-22 Pol xa saxot Filamon kana rudaxain faulin Onesimas
(4) 23-25 A vaanongang iwana dorang
1
A Dor Vaamaravazang
Nia xari Pol, ga iziar iriat lamaskana a vaal a vaamaazikang panaze gai los Iesu Kaarisito. Timoti daaza dia nimaa maadi varaar iaa a waambaar angkari xa waan sunum Filamon. Nua a paasaxo daxa zinimaa ma a waliaana nimaa wana vaamuzazang sin Nakmai.
Kol 4:17A waambaar angkari zaait ka waan sin Aapfiaa, fafina nimaa lamaskana Kaarisito, ma xa waan sin Aarkipas, naan saait a waliaana nimaa a rapti dauran lamaskana Kaarisito, ma xa waan saait sin aubina vaakdul di inaxam paazaai dit lotu la vaal zunum.
A daxaiang ma a luaai xa waan sunum ka wat sin Nakmai Damana dia ma a Piran Iesu Kaarisito.
A Maainungang Sin Pol
Araan gat maainung sin Nakmai, gai wisfaadaxa bulaai zina saxotang nua, panaze ga langar wana ainaxam paazaaiang sunum pana a Piran Iesu, ma wana a matmalabuk sunum iwana sasaxotang aubina ninis faakdul zina. Ga maainung adu a matmalabuk sunum iwana varawaalang faraxai wana maam lamaskana ainaxam paazaaiang, kana vuain a fnuaai malasing kari: Guna mazaam fatalamin mase amun saan daxa vaakdul ina dia di rauxin lamaskana Kaarisito. Daazugu, a matmalabuk sunum iwana sasaxotang azanon ka vabalos adi nanamang surugu ma xa vadikdik nia wanaze gut fadikdik aubina ninis sin a Piran.
Pol Xa Maainung Filamon Kuna Rudaxain Faulinang Onesimas
Lamaskana Kaarisito nia gat faraxas gana dador dikdik sunum kuna guna giu aze razaan ka tak pana nua guna giu. Singsaxai gana maainung nua avuna wana a matmalabuk iwana sasaxotang lawalaua diaa. Nia xari Pol. Ga baiak ka ma naari ga iziar la vaal a vaamaazikang panaze gai los Iesu Kaarisito. 10  Kol 4:9Ga maainung nua saxotang Onesimas, naan ka malasing naarugu wanaze xa varumara ainaxam paazaaiang faaxur zina iriat araan ga iziar la vaal a vaamaazikang. 11 Paamua naan a iaana kilaaiang taksaat, singsaxai naari taning, naan a rapti faawalang, aaxanum ma aaxaku.
12 Gana kling faulin naan kuninaan sunum. Naan ka iziar mase la iaarugu. 13 Ga ra saxot adu gana vaxadong naan iriat faraxai wana nia xuna xana zuruk a kiaanum pana vawaalang nia iriat la vaal a vaamaazikang lalozang a Dorang Daxa. 14 Singsaxai xawit ga saxot gana giu tazaan paamua wana guna lis a rudaxaiang sunum. Gana wen fangarin nua xuna vawaalang nia. 15 Iaak a vuvuna naan ka valaau vataling nua wana a notaan mumut be xari, adu xuna xana uli wat sunum ma xana iziar bulaai xa varaxai wana nua, 16 kawit kaarik a iaana kilaaiang, singsaxai xa laaup pana a iaana kilaaiang, naan daazum daxa lamaskana Kaarisito. Nia ga sasaxot famarazaat naan, singsaxai nua guna sasaxot famarazaat mase naan, panaze naan a rapti malasing nua ma naan daazum lamaskana a Piran.
17 Tamon gu naxaam adu nia a waliaanum, ka daxa gu ruzuaai naan malasing gui ruzuaai nia. 18 Tamon ka giu tazanon saan taksaat pana nua, o xa zuruk tazaan sunum ma xawit naa xis, gu rasin pana aizinugu. 19 Nia xari Pol, ga varaar a dorang kari wana a mirugu vaatak, adu nia gana xis amun saan angkanaan sunum. Singsaxai nua guna naxaam faulin adu nia ga ra vawaal nua wana zurukang a roro tapal. 20 Daazugu, ga saxot adu guna rudaxain a maainung surugu xuna xana malasing azaan daxa aaxaku lamaskana aizina a Piran. Gu giu malasing kanaan ma guna rasin a nanamang la maskaagu lamaskana Kaarisito. 21 Ga varaar a waambaar angkari ma ga rexaas mase adu guna langar zurugu ma guna giu amun saan tawarak saait nanga ina xawit ga iaari zunum pana.
22 Ma aza zaan saait nanga, gu nimnimanin tasin tanon imilaaivang aaxaku wanaze ga naxaam adu Nakmai xana xis amun maainungang sinim ma gana wat saait sunum.
A Dor Vaananamang Kuna Vaanongang
23  Kol 1:7, 4:12Ma Epaafraas ina xa iziar varaxai wana nia lamaskana a vaal a vaamaazikang lalozang Iesu Kaarisito, xa lis a dor vaananamang ka wat sunum. 24  Giu 12:12,25, 13:13, 15:37-39, Kol 4:10, Giu 19:29, 27:2, Kol 4:10, Kol 4:14, 2Tim 4:10-11Ma Maak ma Aaristaakas ma Demaas ma Luk naandi amun paliaanugu, di lis saait a dor vaananamang ka wat sunum.
25 A daxaiang sin a Piran Iesu Kaarisito xana iziar lamaskana nim.

1:2 Kol 4:17

1:10 Kol 4:9

1:23 Kol 1:7, 4:12

1:24 Giu 12:12,25, 13:13, 15:37-39, Kol 4:10, Giu 19:29, 27:2, Kol 4:10, Kol 4:14, 2Tim 4:10-11