^
Galatiya
Bulu à chi abiga ba nu Galatiya
Ure ku wre ku Kristi ku ù su uyirr yo
Nggo Bulu a na na kaki uni ko na angu ka Kristi nggo
Abi ko na angu ba a kpa Bulu yo
Bulu à kpa kisa ku Biturr
Abachi à di kpa anishirr ttungo ku iyo isisurr imbarr iyo mre
Abachi à di kpanye na abangga ba nggo a yo isisurr ni Kristi ku
Are ka Musa ka tuku ida zu i Abachi yi
Undu ku nggo Are ka Musa ka a ta na
Amumarr ba Abachi ba
Ivri i Bulu yi na anu Galatiya ba
Kye anu Hajarratu tuku Sarratu na
Uwanggo ta si ni Kristi ku uwa à su uvuvurr ingri
Izhi i Abachi yi ni izharr inkindirr imunta yi
Na wre ku ikpa imba yi
Ure ku ikikre ku