13
Ighita ka taonighi mughua na lei nilabu tara maemane
Ke tona haliu so nimiu na veidolovi, kolua na puku ni dolo ni tinoni taluutuni. Kau bei nia ponolio gea na holopangotiadira rana sinogho mai, na pukuna balu tara nea te vaghaa mara mua ghilalaa tara holopangotira rana angel tana valedira.Vuivuni 18:1-8; 19:1-3 Kau ghanaghanara gaira tana vale pipiti vaghaa tau ghaha kolura ghua tana vale pipiti, ma kau ghanaghanara ghua tara vahaghitaili vaghaa tau vahaghitaili kolura.
Kau ghanaghana mavaa na taulaghi, ma kau sopa kabu marabu heghemiu ta nimiu na taulaghi. God ke detera na vure tara kabalaghi ma gaira ghua tara ngelengele.
Tangasi, kau bei dolovia na rongo, ma kau nia togo vasoo na pile kikia tau loghoa, na pukuna God te bosa te vagha eni,
“Inau ku mua ghoi luba sanigho tua.
Inau ku mua ghoi sogha sanigho ghua.” Eruani Vetena 31:6, 8
Keri ke, ge ka nia bosa na ghanaghana mava itatana ma ka ghaghua,
“Ku mua ghoi mataghu tua, na pukuna Lord ke hangau haia.
Me taho tua hei ke ghoi gonia vaniu siki totobo dika.” Buka Linge 118:6
Kau ghanaghana olira gaira tara hulighau, arahei tara diki taraighau nia na rongorongona God. Kau ghanaghana olighi na lei totobo uto tana voladira, ma kau ghanaghana kodo itatana Lord vaghara gaira.
Jesus Christ te mua ghoi tughu tua. Gaia te vaghaa mai tua idania, mi taeni ghua so, maia ke vaa me vaa. Keri ke, ge kau bei lubatighi gea na lei vata ni tarai te kehakeha ge kara hulihahighau tana na hava te utuni. Na puku ni totobo ge ke lagalagaa na tobada tana taluutuni ke, te va mai ta nina puku ni dolo God vanighita, me taho tana lei vetena ni vanga ilokani na lei tarai kehakeha. Na lei tarai rakiri, te mua hangara tua igaa siki totobo gaira tara taonighi.
10 Ighita ta loghoa dida na bela ni sukaghi, mana puku ni hahanga te va mai vanighita na pukuna Jesus te lubatia na vola te vagha na sukaghi tana bela ni sukaghi keri. Hauvaa, rana manesukaghi tara taonia na nilabu ni sukaghi lokana na baebale tapole tabu, tara mua loghoa siki hahanga tana nina sukaghi Jesus. 11 Taonia na nilabu ni vetena didira na vure ni Jew ke, tughu niulu na puku ni sonisukaghi te lavihaghei na ghabu ni maumanu vaa tana Bona Tabu Vahotua, na vatei sukaghi ni toghikeha palu, mana hulidira na maumanu tara kerei pari bebetena na bona tara ghahara iga.Buka Vetena 16:27 12 Me te vagha keri ghua, Jesus te vahaghitaili me mate i pari bebetena na mataulana na komusule Jerusalem, ge ke vamarabura nina vure tana paludira nia na ghabuna heghena te tave. 13 Na komusule te vavaghaha nina vetena Moses, keri ge ighita ka gatu tana komusule keri, ma ka vaa itatana Jesus, ma ka vahaghitaili kolua ghua. 14 Na pukuna na maramana eni te mua komuda, keri ge ka pitudilaa na puku ni komuda i kokou, te mua sara mai mua.
15 Nia nina hahanga Jesus, mai ghita ka vahea God dida holohaba haia, nia na ladavaghiniana na ladaana na ahana. Dida na holohaba te vagha na sukaghi ta gonia vania. 16 Kau bei nia ponolio gea na neani na lei totobo uto, ma kau tuvalia na hava tau loghoa itadira rahei te manadira na hahanga, mana sukaghi te vaghai raini te nighi togotogo God.
17 Kau rongovia na bosadira gaira tara hulighau tana taluutuni, ma kau nei na hava tara bosai. Na lutuadira ge kara righitaonia na volamiu kolua Christ, na pukuna tara ghilalaa kara hea God na gegerena ivei tara nea na lutu. Kau rongovia na bosadira ke, ma kara nia lutu na togotogo, me ke taho ke, ma kara nia lutu na dikalio, ma kau mua lavia igaa siki hahanga ighau.
18 Ke tona haliu so nimiu na kokoeliulivuti vanighai. Ighai tai ghilala utoa te maemane na liomami na pukuna tai liona na lutuani vamua na lei totobo uto. 19 Inau tu nongia nimiu na kokoeliulivuti haba va kau kokoeliulivutiu ge God ke lubatiu ge ku tangomana na mina oli gatu itamiu.
Kokoeliulivuti sosoko
20-21 Mi taeni ku kokoeliulivuti, ge God te heghita na mabo me ghoi tughuruvaghini olia mai tana mate, dida Lord Jesus Christ, ge ke heghau na lei totobo uto te manamiu taonia na liona. Mu ku kokoeliulivuti ghua, gaia te lutu ilokani na volamiu nia nina maana Jesus Christ, keri ge kau gonighi na lei totobo uto ge ke nighau togotogo. Na pukuna te mate, Jesus na puku ni tinoni vatogha sheep te haba, me kaputia na baubahu vaolu ke mua soko, me va tabua nia na ghabuna. Vaho ge ighita ka holohabaa Jesus Christ ke vaa me vaa. Amen.
Bosa sosoko
22 Ghau rana hoghogu tana taluutuni, inau tu keikerighau ge kau rongovi utoa na hava tu bosaa tua tana gegere kukulu eni.
23 E liogu ge kau ghilalaa a kulada Timothy, te rughuhoru tua tana vale pipiti. Ke ba mina sara mai iani ke, mu ku lavia gatu koluu ge ke kaoghau.
24 Kau hera nigua na lei bosa ni holouto vanira gaira tara hulighau, maia ghua rana tinoni taluutuni ga. Rana taluutuni tana holohoru tana buto ni komu iani, Italy, tara heghau gatu didira bosa ni holouto.
25 Anina sonihalavu God ke kabu itamiu.

13:2 Vuivuni 18:1-8; 19:1-3

13:5 Eruani Vetena 31:6, 8

13:6 Buka Linge 118:6

13:11 Buka Vetena 16:27