Na Gegere
James na Tabu
te Gerea
?Na hava te tughunia igaa?
Subo na vure tara ghanaghana a James, te gerea na gegere eni, gaia na tahina Jesus. Tana bona Jesus te ghaha mua tana maramana, James te mua taluutunia gaia na Vavola. Righia buka John 7:2-5. Hauva, imurina Jesus te dato ikokou, James te taluutunia ma gaia na mane huhuli ighobudira na lei tinoni taluutuni i Jerusalem. Righia na Buka Gehegehedira 12:17; 15:13-21, 21:18; ma Paul te bosaa ilokana na Buka Galatia 1:19.
Ighita ta ghilalaa James eni ke, e mua sakai tadira nina manevetena Jesus. Gaia te mua James na manevetena na pukuna na Vunaghi Haba Herod Agrippa I te matea inaghona na gegere eni te gerea. Righia Na Buka Gehegehedira 12:2.
James te gerea na gegere eni vanira rana Jew tara taluutuni mara sepalaghi tana maramana. Gaia te liona ge ke tutugui na lei tarai ge ke hangara tana voladira. Te gerei subo na bosa totoghale ilokana na gegere eni, keri ge ke malumu ge ka ghilala utoa nina tarai. Gaia te nia tarai so vanira na lologho au, mana talumavadira rana bona, mara tabotaboghita ge ka tumu tana lei tangohahi, mana nilabu ni kokoe te maemane, mana kabu rurughuvaghi, mana kokoeliulivuti.
Na ghanaghana ilokana na gegere eni arahei tara taluutuni kara talutatea mughua didira na taluutuni te utuni nia na lei totobo uto tara gonighi. Ahei te bosa gaia te taluutuni hauvaa me mua gonia siki totobo te uto ke, James te bosa nina na taluutuni na tinoni keri te mua utuni.
Na lei Ghanaghana Mava ilokana na Gegere eni
Na taluutuni mana manaha (1:1-18)
Kau rongovia ma kau taonia na bosana God (1:19-27)
Kau bei talumavara vamua na balu vure vulera na balu (2:1-13)
Na taluutuni te utuni te talutatei tana puku ni nilabu uto (2:14-26)
Na nilabu ni kokoe te maemane (3:1-18)
Kau bei dolovighi na nilabu dika tana maramana (4:1-5:6)
Kau tughuru ngasi tana taluutuni, ma kau kokoeliulivuti (5:7-20)
1
Nina bosa holopangoti James
Inau a James, nina seka* Seka Na tinoni tara sagua tana bona ni veitotoghoni. Te mua loghoa siki maana mi padalaghi tana binaboli te haghaa igaa. Na tinoni ke taotaoni na vetena vamua. God maia Lord Jesus Christ, tu gerea na gegere eni.
Inau tu gerea nigua na bosa ni holouto vanighau rana Jew tau taluutuni mau sepalaghi tana maramana. Matthew 13:55; Mark 6:3; Gehegehedira 15:13; Galatia 1:19
Na balu tara taraira nia na taluutuni mana ghanaghana manaha
Ghau rana hoghogu tana taluutuni, e utuni ke vagha tau rivurivu tana bona na lei vata ni vahola ke mai tona pungisighau. Mana pukuna na bona te kalea na tabotabo nimiu na taluutuni ke, te neghau ghua ge kau lavilaga ta nimiu na kabu vadangitai. Kau lubatia me ke totolo nimiu na vadangitai, mi tana bona ke lagalaga, vaho ke, ge kau tangomana tana nilabumiu ge kau kabu mapiti tana maemane haia.
Ma ge ke liomiu na ghanaghana manaha ke, nongia God, ma gaia ke nia togotogo na vaheamiu. Mana pukuna God te liodolo, gaia ke mua nea siki sakai te nongia ge ke nia maa. Hauva, mi tana bona kau nongia, kau taluutunia mughua ma kau bei ghanaghana ruarua. Na pukuna arahei tara ghanaghana ruarua mara mua sopou ngasi, te vaghara na voghuvoghu ni tahi te ghurihi kolilia. Mana vure tara vaghara raeni ke, kara mua ghanaghana mughua ge kara holaa siki totobo tara nongia itatana Lord. Na pukuna agaira kara mua tangomana na vili ghanaghana tua ke, kara tona hughahughapoto tana hava tua kara gonia.
Rana bona ma rana lologho
Ma gaira na lei tinoni taluutuni kiri tara bona, e utuni kara nia togotogo ngangata na pukuna God te vahera na lologho te utuni ikokou. 10-11 Me utuni ke vagha na lei tinoni taluutuni tara lologho ke, kara nia togotogo na pukuna God te talutatera gaira kara mua vavolara heghedira, hauva God ke vavolara mughua. Inau tu bosa te vagha na pukuna rana lologho kara mate ta siki bongi vamua tana bona kara lutu ma kara sodorongo. Gaira tara vaghara na hahagana na buburu tara taghara vamua. Na hina ke sogha dato mai me ke rangasia na hahagana me ke karununu, mana reirei utona ke taghaa. Isaiah 40:6-7 (LXX)
Na balu tara nia tarai na tabotabo
12 Ma God ke vautora na lei tinoni tara tughuru kakai tana bona na lei tabotabo ke kalera, na pukuna agaira tara laga vulei tua, ma kara loghoa didira na vola God te nia baubahu vanira tara dolovia. 13 Tana bona kara tabotaboghita nia na lei vata ni tabotabo, ka bei bosa ma ka ghaghua, “Na tabotabo eni te vaa mai ta God,” na pukuna taho siki sakai ke tabotaboa God ge ke gonia na hahi, ma God ke mua tabotaboa siki sakai keri ge na tinoni ke gonia na hahi. 14 Hauvaa, dida na lei ghanaghana dika tara tabotaboghita ge ka gonia na hahi. Gaighi tara pegopegoghita mara hulighita tana hahi. 15 Mana lei ghanaghana dika raini tara hulighita vaa tana lei gehegehedika, mana lei gehegehedika tara hulighita vaa tana mate.
16 Keri ke, ghau rana taluutuni tu dolovighau, kau bei tona hahi gea. 17 Na hava tua na lei totobo te uto me marabu te vaa mai vanighita ta God na Mama i kokou, te gonira na aho mana vula mana lei veitughu. Didira na marara te tughu tana bona tara tona tana parako, hauvaa God te mua tughu, me vaheghita haia na lei totobo uto. 18 Mi ta nina lio uto, God te vaheghita na vola vaolu na pukuna ighita ta taluutunia nina na puku ni rongorongo. Agaia te gonia eni ke, keri ge ka lavia na talumava haba vulea va na lei totobo te gonighi.
Kau rongovia ma kau taonia na bosana God
19 Ghau rana hoghogu tana taluutuni, kau ghanaghanai raeni. Kau mina ma kau rongo, hauva kau kiki mua ma kau bosa, ma kau bei mina rutu. 20 Na rutu ni tinoni ke mua hangaa ge ke gonia siki totobo uto te vagha God te liona. 21 Keri ke, kau sonikehai na lei gehegehe meto mana ghanaghana dika ni maramana. Kau kabu rurughu, ma kau taonia na bosana God te subaa tana tobamiu, te manana sughua na lagana ge ke vavolai na tarungamiu.
22 Kau taonia mughua na bosana God te tarai. Ma ge kau ghanaghana God ke vavolaghau tana bona tau rongovia vamua na bosana God, ma kau mua taonia ghua ke, tau pegoghau heghemiu. 23 Ma ge kau rongovia vamua ma kau mua taonia ke, me vaghaa tau siroa na reireimiu tana tiro vamua, 24 mau tona keha, mau ponoliona tua ivei te vaghaa na reireimiu. 25 Kau bei gonia te vagha! Hauvaa ma ge kau righikale utoa nina puku ni vetena God te volaghau. Kau goni taonia na hava te bosaa, ma kau mua rongovia vamua ma kau nia ponolio, ma God ke vautoghau tana hava kau gonia.
26 Ahei te ghanaghana gaia na tinoni holohoru me ke mua taghaoa na lapina tana hava ke bosaa ke, ma gaia te kikoa heghena mana na lei gehegehe te gonighi ge ke nia togotogo God te taho na pukuna. 27 Hauvaa na puku ni tinoni taluutuni te maemane tana matana God a Tamada ke, agaia ke hangara rana gari kukuti ma rana matesasani tana lei didira na vahaghitaili, me ke bei talani gea na lei totobo ni maramana ge kara dikalai na voladira.

*1:1 Seka Na tinoni tara sagua tana bona ni veitotoghoni. Te mua loghoa siki maana mi padalaghi tana binaboli te haghaa igaa. Na tinoni ke taotaoni na vetena vamua.

1:1 Matthew 13:55; Mark 6:3; Gehegehedira 15:13; Galatia 1:19

1:10-11 Isaiah 40:6-7 (LXX)