2
Kau bei talumavara vamua na balu vure vulera na balu
Ghau rana lei hoghogu tana taluutuni, na pukuna tau taluutunia dida na Lord Jesus Christ te Haba, kau bei talumavara vamua na balu vure vulera na balu. Ma ge rua na tinoni koro mai ta nimiu na vaukolu ni holohoru, a sakai te lologho, me ruani te tinoni bona. Agaia te lologho te vaguvagua na gigiri ni limana nia na ringi gold, me nighi pupulu na lei tivi uto, ma gaia na tinoni bona te nighi pupulu lei tivi motu. Ma ge kau holopangotia vamua na tinoni lologho ma kau bosa vania, “Ighoe ko sopou iani tana malei sopou uto,” ma gaia te tinoni bona kau bosa horua mo vania, “Ighoe ko tughuru i kakeri,” pa, “Ko sopou so iani tana pari ighoe.” Iani gaia tau gonia na totobo dika igaa, na pukuna tau talumavaa sakai mau mua talumavaa sakai, mana pukuna ghua tau vilivili hahi taonighi nimiu na lei nilabu dika.
Ghau rana hoghogu tana taluutuni, kau rongoviu mai! God te vilira rana bona tana maramana eni, ge kara loghoa na taluutuni te ngasi, ma kara baebasena na kinakabu te bahura nia tua gaira tara dolovia. Hauvaa, ighau tau righihorura rana tinoni bona! ?Rahei gaira tara vahaghitailighau, mara lavighau vaa itadira rana dete? Agaira tara lologho. ?Ma rahei gaira tara bosa dikalaa na ahana Jesus Christ, tau baebase kolu itatana? Agaira tara lologho, tara nea te vaghaa!
E uto vaa ge kau taoni utoi na vetena tana kinakabuna Lord ilokani na Gegere tabu te ghaghua, “Kau dolovira ghamiu na komukolu te vaghaa tau dolovighau heghemu.”Buka Vetena 19:18 Kau holopangotira vamua na balu tinoni ma kau mua holopangotira rana keha ke, mi ghau tau palugha igaa, mana vetena te hurukaleghau tau diua na vetena sughua! 10 Ma hei tamiu te diua asakai itadira na lei vetena ke, te vagha tau diui na lei vetena udolu tua tana matana God. 11 Na pukuna God te bosa, “Ko bei ngelengele,” gaia ghua so te bosaa, “Ko bei labumate tinoni.” Kau mua ngelengele manaa, hauva ma kau labumatea na tinoni ke, ighau na tinoni diu vetena.Buka Rughuhoru 20:13-14; Eruani Vetena 5:17-18
12 Kau kokoe ma kau gehegehe tana lei totobo maemane na pukuna God ke deteghau taonia na vetena ni dolo te detemahebora na lei tinoni. 13 Tana bona God ke detera rana vure, gaia ke mua arovira rahei tara mua arovira rana keha. Hauvaa, ma rahei tara arovira rana keha, kara mua lavia siki totoro itatana God.
Na taluutuni te utuni te talutatei na puku ni nilabu uto
14 Ghau rana hoghogu tana taluutuni, a siki sakai tamiu ke bosaa te taluutunia God, hauvaa, me mua gonia siki totobo uto ke tatea te taluutuni vaghana keri, aeni ke mua hangaa, ma God ke mua vavolaa ghua. 15 Ke vagha siki tinoni taluutuni, na mane pana vaivine, te mua loghoa siki tivi te manana ke nia pupulu, me mua loghoa ghua siki vanga te manana ge ke ghania. 16 Ma ge siki sakai itamiu ke bosa vania me ke ghaghua, “Ko tona, ma God ke kabu kolugho. E liogu ge ko sodoi na tivi, mo ko vanga mahu,” hauvaa mo mua vahea na lei totobo kiri te manana. ?Ivei tea, na bosaa raini ke hangaa? Taho! 17 Aeni te vaghaa na taluutuni. Keri ge ko taluutuni vamua, mo ko mua gonia siki lutu uto pa na talunilabu kolua ke, me mate nimua na taluutuni keri.
18 Ma ge siki sakai ke hughuhughu me ke bosa te vaghaa eni, “Sakai vamua ku mua gonighi na lei gehegehe uto ke, God ke vavolau na pukuna tu taluutunia.”
Hauvaa mi nau ku bosa vania, “?Ma ge ko taluutuni vamua mo ko mua gonighi na gehegehe te uto ke, na hava ke talutatea nimua na taluutuni te utuni? Taho siki totobo! Hauva, inau ku tatei vanigho gatu na lei totobo uto tu nei, ke tatea tu taluutunia God sughua.” 19 Inau tu ghilalaa tau taluutunia gaia, “God te sakai vamua,” me uto te vaghaa! Rana tidalo dika tara taluutunia te vagha ghua, ge ra tatata kolua na mataghu. 20 Ighau tau bule! Inau ku maghoraa vanighau, ma ge kau taluutunia vamua God ma kau mua talutatea siki gehegehe uto ni talunilabu ke, mana taluutuni vaghana keri te totobo lee.
21 Kau ghanaghanaolia a kukuada Abraham! ?Na hava na pukuna God ge bosa Abraham te maemane? Na pukuna vamua na hava te gonia, tana bona gaia te sukaghia a dalena Isaac, ivuvungana nina na bela ni sukaghi.Vuivuni 22:1-14 22 Ighita ta righia tua nina taluutuni Abraham ma nina lei gehegehe ni talunilabu toro lutu koukolu. Na hava te gonia te talutatea nina taluutuni te utuni. 23 Ma keri gaia ge kale sughua na hava na Gegere tabu te bosaa, “Abraham te taluutunia God, mana pukuna nina taluutuni ke, God te dete maemanea.” Vuivuni 15:6; 2 Vavata 20:7; Isaiah 41:8 Keri ke, na lei tinoni tara bosaa agaia a kulana God. 24 A keri te vaghaa, ighita ta ghilala kalea tua, na tinoni te maemane tana matana God na pukuna nina lei lutu uto te nei, me mua pukuna vamua gaia te taluutuni.
25 E vaghaa ghua na rebi a Rahab idania. Gaia te maemane tana matana God ta nina gehegehe uto, na pukuna gaia te holopangotira erua na mane ni Israel toro sighovira rana levunimate, me polora ilokana na valena, me hangara ge ro sogha polo vanira rana levunimate, mo taonia na halautu keha.Joshua 2:1-21
26 Keri ge, ahei te taluutuni vamua, me mua gonighi na lei totobo uto ke, nina taluutuni te mate vaghaa ghua na tinoni te taho na tarunga itatana.

2:8 Buka Vetena 19:18

2:11 Buka Rughuhoru 20:13-14; Eruani Vetena 5:17-18

2:21 Vuivuni 22:1-14

2:23 Vuivuni 15:6; 2 Vavata 20:7; Isaiah 41:8

2:25 Joshua 2:1-21