^
ÁR ÑOHO AR TESALONISENSE
Ar nze̱ngwa
Jö ma da umba yá njutꞌi ya ꞌyo̱tꞌatsꞌoki núꞌmu̱ xta e ar tsi Hmu Hesukristo
Ma da ñꞌudi ar tsꞌojöꞌi
Jö xi hwankagihu̱ ga mpo̱hu̱
Ar Pablo xipa ya ku da ꞌya̱pa Jö da nu̱nga ár mhö ne da nhumansu
Gatho ya ku mahyoni da mpe̱fi
Ar Pablo har ngötsꞌi a̱pa Jö da ma̱xa ya ku