8
Umen koa Iesu mul mumoni en meten Ahi en usite orer tahos imok mulin umen onen pris keil telamu
Vatte ten tounah vasi koa komai memul meviteni ekek: more asuv houlu onen pris keil mul tuai koa mum vasi tounah keil enek koa memul mevit usili, ka kei mul mum en usite orer. Ka kei mul rondan en usite matu ten vulin ten keihoen onen Ahi en out nesa. Hib 3:1; 4:14; 6:20; 7:26; 9:11; Sam 110:1; Mat 22:44; Mak 16:19; Umen 2:34; Efes 1:20; Hib 1:3; 10:12; 12:2 Kei kur umen ten asuv houlu onen pris keil en out koa vi votut vis vi votut imok neim en Eim Votut onen Ahi en out nesa varei. Eim Votut enek koa Ahi varei mumoni, kei tahos imok mulin Eim Tavolin koa meatin keil ten out netan amumoni koa kur suvalien ten koa mul en out nesa. Nam 24:6
Koakeil vasi aling keil umai avi asuv houlu onen pris keil amul asan sanien votut keil min Ahi ka amuas buluk ka nani keil en usite onen meatin keil. Sakini, mal keke asuv houlu koanek onen pris keil en out nesa hesan etai tounah min Ahi. Vahit kei vato en out netan, varvitei pris, veni pris keil amul tuai koa asan sanien votut keil min Ahi musil asa koa kei meng kati min Mosis. Ka tounah koa pris keil amumoni keke avaha netan min Ahi en Eim Tavolin, amumoni en out tai koa vi niniven enges ten asa koa mul en out nesa. Kol 2:17 Koanek suval asa koa Ahi viteni min Mosis navong meng kati voumon Eim Tavolin onen vit, “Kumon tounah vasi housil niniven koa narie lati minuk en vatihou enek.” Eksodas 25:40 Ka kosa, umen koa Iesu mumoni suval asuv houlu onen pris keil tahos imok mulin koa pris keil telamu amumoni. Ka navong kei mul mum en meten Ahi en usite onen meatin keil, kei mul mum musil hatkatien takeih koa tahos imok mulin hatkatien takeih telamu. Veni navong Ahi mumoni, suv kati en hatkatien tai koa sakini mai tahos imok. Hib 7:22; 9:15; 12:24 Vahit hatkatien takeih koa mulamu vamal vasi, Ahi varmumontei hatkatien takeih tamun. Ka veni Ahi votini keke meatin keil onen arali koteh hatkatien takeih telamu koa mumoni ral min keil, kei vit usil hatkatien takeih tamun vit, Ser 31:31-34
“Inau, Iahova, naviteni keke avong tai mul mai
koa numon hatkatien hau takeih hetal min me-Isrel keil ka hetal min me-Sudah keil emun. * En sua 930 BC, sua keil mulamu en avong Iesu avasi, me-Isrel keil uvae ral min keil eris ka ariti vas keil avi vangi meatin elu. Koakeil amul en out not, avise en me-Isrel keil. Ka mari vatiamal elu ten Sudah ka Bensamin koa aka en out Serusalem ka out keil en out saot, avise keil en me-Sudah keil.
Hatkatien hau takeih koanek hersuvaltei hatkatien telamu
koa namumoni ral min avu one keil telamu,
en avong koa navuli kat he
ka namulamun keil alokovein kantri ten out Isip.
Veni keil arali koteh hatkatien takeih telamu koa namumoni ral min keil.
Sakini, narlei kattei mun keil.
10  Hatkatien hau koa numoni hetal min me-Isrel keil en avong enek hemukok:
Inau, Iahova, niling mengkatien onak keil il en tine,
ka nitis kati hel en rendemien one.
Inau nihi Ahi one,
ka keil ihi meatin keil onak.
11  Hesakini, keil irviseintei mun tue keil availea en Iahova
veni keil vasi ilea enau,
koakeil avi havipi heha hetokol koakeil amamarite.
12  Anatin, keil ilea enmahisien onak veni nirleletei mun hetisa en keil
ven tounah keil koa amumoni romaltei.
Anatin, nirmundemtei mun tisaen keil one
koa va kat keil.” Seremaea 31:31-34 Hib 10:16-17
13 Sakini, navong Ahi mul selus usil “hatkatien hau takeih,” rie lati keke hatkatien takeih koa mumoni ral min keil mulamu matu tuai. Ka tounah vasi koa matu ka romumtei mun, hervitei tuetin heha hevuol vasi.

8:1: Hib 3:1; 4:14; 6:20; 7:26; 9:11; Sam 110:1; Mat 22:44; Mak 16:19; Umen 2:34; Efes 1:20; Hib 1:3; 10:12; 12:2

8:2: Nam 24:6

8:5: Kol 2:17

8:6: Hib 7:22; 9:15; 12:24

8:8: Ser 31:31-34

*8:8: En sua 930 BC, sua keil mulamu en avong Iesu avasi, me-Isrel keil uvae ral min keil eris ka ariti vas keil avi vangi meatin elu. Koakeil amul en out not, avise en me-Isrel keil. Ka mari vatiamal elu ten Sudah ka Bensamin koa aka en out Serusalem ka out keil en out saot, avise keil en me-Sudah keil.

8:12: Hib 10:16-17