^
Matiu
Vatiamal onen Iesu, Mesaea onen Ahi
Ahi rie lat mama ka tata onen Iesu Kristo1:17 Luk 2:1-7
Hetetamen keil umai keke avahouhou min tivava Iesu suval asuv houlu onen Siu keil
Ahi mumon sise keke titiali Iesu heha Isip vating koe moulien onen
Ahi mumon sise keke Iesu hemai ris ran kantri ten out Isip
Sion Baptis sak mesein sise onen Iesu3:0 Mak 1:1-8; Luk 3:1-18; Sion 1:19-28
Sion vi baptaes en Iesu3:12 Mak 1:9-11; Luk 3:21-22
Temat sak vis Iesu4:0 Mak 1:12-13; Luk 4:1-13
Iesu mum rohtoh en umen onen en provins ten out Kaleli4:11 Mak 1:14-15; Luk 4:14-15
Iesu vise lat meatin ehat talah mesauien keke telvousili4:17 Mak 1:16-20; Luk 5:1-11
Iesu mumon umen onen Ahi en provins ten out Kaleli4:22 Luk 6:17-19
En hou tai, Iesu visein meatin keil usil sakien keil koa mal en meten Ahi
Hihiseien onen Iesu usil vati meatin koa Ahi hetokol kati
Hihiseien onen Iesu usil mukave meatin keil onen Ahi asuval sol ka laet en out netan5:12 Mak 9:50; Luk 14:34-35
Hihiseien onen Iesu usil mengkatien keil onen Ahi
Hihiseien onen Iesu usil tisaen ten vurohien
Hihiseien onen Iesu usil sakien koa avenan ahin vuo meatin onen meatin sav eni
Hihiseien onen Iesu usil sakien koa meatin retalihe, evus, lokovein ahin onen
Hihiseien onen Iesu usil sakien koa meatin mul mumon hatkatien tai
Hihiseien onen Iesu usil sakien koa meatin mul sa kes mahien min koakeil amum tisa mini5:37 Luk 6:29-30
Hihiseien onen Iesu usil sakien ten envatien koa meatin houmoni min vativieh keil onen5:42 Luk 6:27-28,32-36
Hihiseien onen Iesu usil sakien koa asan kataunien min livere keil
Hihiseien onen Iesu usil sakien ten hisien6:4 Luk 11:2-4
Hihiseien onen Iesu usil sakien koa uval ran anien
Hihiseien onen Iesu usil demvoen ten tounah keil ten out netan6:18 Luk 12:33-34; Mat 16:13; 12:22-31
Hihiseien onen Iesu usil sakien koa rolei revi usite onen meatin sav keil7:0 Luk 6:37-42
Hihiseien onen Iesu usil sakien koa rokilea rovahis Ahi ven tounah7:6 Luk 11:9-13
Hihiseien onen Iesu usil sise koa meatin heha en out nesa eni7:11 Luk 13:24
Hihiseien onen Iesu usil hemukave avalei kilea provet taluvosien keil7:14 Luk 6:43-44; 13:25-27
Hihiseien onen Iesu usil hemukave moulien orer housil selusien onen Ahi7:23 Luk 6:47-49
Iesu sak revi meatin tai koa kur mesaien ten leprosi8:0 Mak 1:40-45; Luk 5:12-16
Iesu sak revi slev tai onen avat onen meatin tavaeen keil ten out Rom8:4 Luk 7:1-10
Iesu sak revi meatin houlu koa amesai8:13 Mak 1:29-34; Luk 4:38-41
Meatin keil koa avit avousil Iesu indem revi mau8:17 Luk 9:57-62
Iesu meng kat eang keilu oai keke luvahati keilu, ka lulong kat ren8:22 Mak 4:35-41; Luk 8:22-25
Iesu vile lat ninin tisa keil ran meatin elu8:27 Mak 5:1-20; Luk 8:26-39
Iesu sak revi meatin tai koa usiven mat9:0 Mak 2:1-12; Luk 5:17-26
Iesu vise Matiu keke vousili9:8 Mak 2:13-17; Luk 5:27-32
Iesu viteni keke hihiseien hau keil onen sakras vousil kat sakien matu keil onen Siu keil9:13 Mak 2:18-22; Luk 5:33-39
Iesu sak revi ahin tai koa mesai ka atouli koa mat9:17 Mak 5:21-43; Luk 8:40-56
Iesu sak revi metovar elu ka ameng tai
Iesu en mahis meatin keil ka vis Ahi keke vasan meatin keil avahi houlu tamun keke avoum vatal mini
Iesu sila lat meatin teindan elu (12) onen keke avaha avoum10:0 Mak 3:13-19; Mat 6:7-13; Luk 6:12-16; 9:1-6
Iesu sel kat meatin keil onen vit avong keil takeih hemai10:15 Mak 13:9-13; Luk 21:12-17; 12:2-9; 12:51-53; 14:26-27; Mak 9:41
Iesu selus usil Sion Baptis11:0 Luk 7:18-35
Iesu selus keih kat meatin keil koa aseseini11:19 Luk 10:13-15
Iesu san masmasien min Ahi ven meatin kuren keil koa amul akur anatin eni11:24 Luk 10:21-22
Iesu visein meatin keil usil Sabat12:0 Mak 2:23–3:6; Luk 6:1-11
Iesu viseini keke kei vi meatin toumien koa Ahi rie lati
Farasi keil avise Iesu en Temat12:21 Mak 3:20-30; Luk 11:14-23; 6:43-45
Tiser keil ten mengkatien onen Mosis ka Farasi keil avis Iesu voumon etai merikel keke avakur anatin eni vaka ien12:37 Luk 11:24-26,29-32
Iesu vit lein isei vi tunali ka mama onen12:45 Mak 3:31-35; Luk 8:19-21
Iesu visein meatin keil usil hiasuvien onen Ahi
Tatavolien usil utite keil koa amoul en atan tateisav keil13:0 Mak 4:1-20; Luk 8:4-15
Tatavolien usil oumunai tatisa keil
Tatavolien usil sise koa Ahi hemai hehi asuv houlu en moulien onen meatin keil13:30 Mak 4:30-34; Luk 13:18-21
Iesu vit kilea aneite ten tatavolien usil oumunai tatisa keil
Tatavolien usil sien onen koakeil amaen hiasuvien onen Ahi val en moulien one
Iesu va ven vatiamal kati onen, ka aseseini13:52 Mak 6:1-6; Luk 4:16-30
Matien onen Sion Baptis14:0 Mak 6:14-29; Luk 9:7-9
Iesu san anien min meatin taosen elim (5000)14:12 Mak 6:30-44; Luk 9:10-17; Sion 6:1-14
Iesu mual en oai14:21 Mak 6:45-52; Sion 6:15-21
Iesu visein meatin keil usil asa koa hesakin meatin keil ito vuo irmutotei en meten Ahi15:0 Mak 7:1-23
Ahin tai koa rovitei Siu ling demkatien onen en Iesu15:20 Mak 7:24-30
Iesu san anien min meatin keil koa amulin taosen ehat (4000)15:28 Mak 8:1-10
Hetetamen tei keil avis Iesu voumon mari tounah tai vatie lati keke kei ka ven Ahi anatin16:0 Mak 8:11-13; Luk 12:54-56
Iesu sel kat meatin keil onen keke ilei kat revi keil ven hihiseien onen Farasi ka Satusi keil16:4 Mak 8:14-21
Pita vit lati keke Iesu vi Mesaea koa Ahi vat kati keke hesani hemai16:12 Mak 8:27-30; Luk 9:18-21
Iesu selus usil mahien ka matien onen, ka mukave hemoul eris ran matien16:20 Mak 8:31–9:1; Luk 9:22-27
Muohien ten keihoen onen Ahi vihil ka en Iesu17:0 Mak 9:2-13; Luk 9:28-36
Iesu sak revi ehon tai koa ninin tisa mul ien17:13 Mak 9:14-29; Luk 9:37-43
Iesu vul takis ten Eim Votut ka en merikel tai
Iesu visein meatin keil usil isei vi hetetamen imok en meten Ahi18:0 Mak 9:33-37; Luk 9:46-48
Tatavolien usil sipsip koa vuol18:9 Luk 15:3-7
Iesu visein meatin keil usil sakien koa meatin ihatimal en tumali koa mum tisa mini
Tatavolien usil mahien koa hekistal en koakeil e rovattei avoumon methos min mesav keil
Iesu visein meatin keil keke meatin koa retalihe natasiltei ran ahin onen19:0 Mak 10:1-12
Iesu san tokolkatien min titiali keil19:12 Mak 10:13-16; Luk 18:15-17
Meatin hau tai lesi keih ramat keke valokovein mani onen keke vousil kat Iesu19:15 Mak 10:17-31; Luk 18:18-30
Tatavolien usil mukave meatin toumien keil onen Ahi avinvin en meten
Iesu selus eris usil mahien ka matien onen ka hemukave hemoul eris ran matien20:16 Mak 10:32-34; Luk 18:31-34
Iesu visein meatin keil onen usil sakien ten kataunien20:19 Mak 10:35-45
Iesu sak revi metovar elu20:28 Mak 10:46-52; Luk 18:35-43
Iesu kistal en out Serusalem ka meatin keil asan houhouen mini21:0 Mak 11:1-11; Luk 19:28-40; Sion 12:12-19
Iesu likat rasilin meatin houlu koa arvouhoutei min Ahi ran Eim Votut21:11 Mak 11:15-19; Luk 19:45-48; Sion 2:13-22
Iesu san sesendaen va kat vati fik tai koa rosontei heite21:17 Mak 11:12-14,20-24
Hetetamen keil onen Siu keil avis Iesu vahit kilea keke mul mum en isen isei21:22 Mak 11:27-33; Luk 20:1-8
Tatavolien usil longkatien onen natnali elu
Iesu viten tatavolien usil longrasien onen meatin keil koa alei kat neiai tai21:32 Mak 12:1-12; Luk 20:9-19
Iesu viten tatavolien usil asuv houlu tai koa sisil en meatin keil keke avamai en mari tetaliheien onen natnali22:0 Luk 14:15-24
Farasi keil avis Iesu en usite ten takis22:14 Mak 12:13-17; Luk 20:20-26
Satusi keil avis Iesu usil avong koa meatin keil imoul eris ran matien22:22 Mak 12:18-27; Luk 20:27-40
Iesu visein meatin keil usil mengkatien koa kave vi hetetamen mok en tateisav keil22:33 Mak 12:28-34; Luk 10:25-28
Iesu vit usil Mesaea koa Ahi rie lati22:40 Mak 12:35-37; Luk 20:41-44
Iesu sel kat tiser keil ten mengkatien ka Farasi keil23:0 Mak 12:38-39; Luk 11:43,46; 20:45-46
Iesu vit usil sakvisien keil ka avong takeih keil koa hemai24:0 Mak 13:1-31; Luk 21:5-33
Iesu viseini keke meatin tovuol vailea avong koa Natin Meatin hemai ris eni 24:35 Mak 13:32-37; Luk 17:26-36; 12:41-48
Tatavolien usil sakien koa atouli hau halualim (10) asak mesein keil ven amaien onen asuv one
Tatavolien usil hetetamen tai koa ling desien onen en meatin toumien etel (3) onen keke telvalei kat revi asa koa sani min keitel25:13 Luk 19:11-27
Iesu vit usil asa koa hekistal en Avong ten Mari Kot onen Ahi
Hetetamen keil onen Siu keil alekat sise keke avouas Iesu vamat vaha ien26:0 Mak 14:1-2; Luk 22:1-2; Sion 11:45-53
Iesu va en anien tai ka ahin tai rie lat houhouen onen mini26:5 Mak 14:3-9; Sion 12:1-8
Sudas maeni keke vasa lat Iesu va en hen asuv keil onen pris keil26:13 Mak 14:10-11; Luk 22:3-6
Iesu kan Anien ten Mul Laui ral min meatin keil onen26:16 Mak 14:12-21; Luk 22:7-13,21-23; Sion 13:21-30
Iesu vit luvati keke meatin keil onen ilohosai rani26:30 Mak 14:27-31; Luk 22:31-34; Sion 13:36-38
Iesu vis min Ahi en out Ketsemani ka ling moulien onen en hen26:35 Mak 14:32-42; Luk 22:39-46
Avuli kat Iesu26:46 Mak 14:43-50; Luk 22:47-53; Sion 18:3-12
Hetetamen keil onen Siu keil akur Iesu va en kot26:56 Mak 14:53-65; Luk 22:54-55,63-71; Sion 18:13-14,19-24
Pita viteni hatte etel keke rokileatei Iesu26:68 Mak 14:66-72; Luk 22:56-62; Sion 18:15-18,25-27
Sudas va sar koteh hiren veni rendem tisa usil asa koa mumoni min Iesu27:0 Mak 15:1; Luk 23:1-2; Sion 18:28-32
Amulamun Iesu va ven kot onen asuv Paelet keke hesan matien mini27:10 Mak 15:2-5; Luk 23:3-5; Sion 18:33-38
Meatin tavaeen keil amumon tohtohien en Iesu27:26 Mak 15:16-20; Sion 19:2-3
Amuti kat Iesu en aiveave27:31 Mak 15:21-32; Luk 23:26-43; Sion 19:17-27
Matien onen Iesu27:44 Mak 15:33-41; Luk 23:44-49; Sion 19:28-30
Aling teiai onen Iesu va en valengeihat tatetahinien27:56 Mak 15:42-47; Luk 23:50-56; Sion 19:38-42
Meatin tavaeen keil alei kokoe en valengeihat tatetahinien koa teiai onen Iesu mul ien
Iesu moul eris ran matien28:0 Mak 16:1-10; Luk 24:1-12; Sion 20:1-10
Meatin tavaeen keil aliluvos avit meatin keil onen Iesu umai avenan teiai onen
Iesu mai kistal ven meatin keil onen28:15 Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Sion 20:19-23; Umen 1:6-8