2
Le Pavol prilen andro Jeruzalem
Paľis pal o dešuštar berš geľom le Barnabašiha pale andro Jeruzalem a iľom manca the le Titus.
Geľom ode, bo o Del mange sikaďa, hoj te džav. Sar man arakhľom korkoro le vodcenca, phenďom lenge pal soste hin o evaňjelium, so kazinav maškar o Nažidi. Bo na kamavas te kerel hijaba miri buči, so kerďom a so mek kerav.
Ale aňi na ispidenas le Titus, savo sas manca, hoj pes te občhinel (obrezinel), choc hino Grekos.
Ča ola falošna phrala oda kamenas, bo amendar kamenas te kerel otroka. On pes sar špijona počoral ispidle andre, hoj te musaren amari sloboda, so amen hin andro Ježiš Kristus.
Amen lenge na pomukľam aňi sikra, aňi pes lenge na poddiňam, hoj o čačipen le evaňjelioskero te ačhel prekal tumende.
Ale ola, saven o manuša ľikerenas sar vodcen, paš oda evaňjelium ňič buter na dothode – choc man andre oda nane ňič, ko sas on, bo o Del peske na kidel avri le manušes pal o muj.
No, ale dine man čačipen, sar dikhle, hoj mange hin dino te kazinel o evaňjelium prekal o Nažidi, avke sar le Peteriske prekal o Židi.
Se oda, ko delas zor le Peter ke apoštoliko buči maškar o Židi, delas zor the man maškar o Nažidi.
Ola, save hine sar o slupi andre khangeri: O Jakob, o Peter* Abo: O Kefas the o Jan sprindžarde o lačhipen (milosť), so chudľom le Devlestar. Avke podine mange the le Barnabašiske o čačo vast, hoj te keras jekhetane e buči: Amen maškar o Nažidi a on maškar o Židi.
10 Ča oda mangenas, hoj te na bisteras pro čore. Oda the me kamavas igen te kerel.
O Pavol pokarhinel le Peter
11 Ale sar avľa o Peter andre Antiochija, ačhaďom man leske a phenďom leske andro jakha, bo namištes kerďa.
12 Bo mek sar ode na sas varesave džene le Jakobostar, chalas jekhetane le Nažidenca. Ale sar on avle, odcirdelas pes le Nažidendar, bo daralas pes olendar, save sikavenas pal o občhinďipen (e obriezka).
13 The okla Židi kerenas avke, sar o Peter a mek le Barnabaš scirdle andre oda, hoj te avel dujemujengero.
14 Ale sar dikhľom, hoj na džan rovnones pal o čačipen le evaňjelioskero, phenďom le Peteriske anglal savorende: “Se tu, savo sal Židos, džives sar o Nažidi a na sar o Židi. Soske kames, hoj o Nažidi te dživen avke sar o Židi?”
O Židi the o Nažidi spasimen le pačabnaha
15 Amen uľiľam (pes narodzinďam) sar Židi a na sar o Nažidi.
16 Ale džanas, hoj pes o manuš našťi ospravedlňinel oleha, hoj doľikerel o zakonos, ale ča prekal o pačaben andro Ježiš Kristus. The amen pačanďiľam andro Ježiš Kristus, hoj te avas ospravedlňimen prekal o pačaben le Kristoskero a na oleha, hoj keras pal o zakonos. Bo le skutkendar andral o zakonos na ela ospravedlňimen ňisavo manuš.
17 Te amen kamas te el ospravedlňimen andro Kristus a the avke dikhas, hoj sam binošna manuša, ta akor hin o Kristus služobňikos le binoskero? Šoha na!
18 Bo te oda, so čhiďom tele, pale ačhavava, sikavav, hoj som binošno manuš.
19 Bo me prekal o zakonos muľom le zakonoske, hoj te dživav le Devleske. Som ukrižimen jekhetane le Kristoha
20 a imar na dživav me, ale dživel andre ma o Kristus. A oda dživipen, so akana dživav andro ťelos, dživav pačabnaha andro Čhavo le Devleskero, savo peske man zakamľa a diňa pes korkores vaš ma.
21 Na odčhivav mandar le Devleskero lačhipen (milosť), bo te uľahas o manuš ospravedlňimen prekal o zakonos, akor o Kristus muľa hijaba.

*2:9 Abo: O Kefas