9
O Abimelech
Le Gideonoskero čhavo o Abimelech geľa andro Šichem ke la dakere phrala the ke lakeri famelija. Phenďa lenge: “Phučen le manušendar andral o Šichem: ‘So hin feder prekal tumende? Oda, hoj eftavardeš (70) čhave le Gideonoskere te en upral tumende, abo ča jekh murš?’ Ma bisteren, hoj som tumare ratestar the ťelostar!” O phrala leskera dakere vakerenas savore manušenca andral o Šichem pal leste. Ola manuša kamenas, hoj o Abimelech len te ľidžal, bo peske phende: “Hino amaro phral!” Paľis dine le Abimelech eftavardeš (70) rupune andral o chramos lengere devleskero Baal-Berit. Ov peske ola eftavardeš (70) rupune iľa a počinďa zbujňikenge, save džanas pal leste. Avke geľa andro kher peskere dadeskero andre Ofra a pre jekh bar murdarďa peskere eftavardeš (70) phralen, le Gideonoskere čhaven. Ale o Jotam, le Gideonoskero nekterneder čhavo, na sas murdardo, bo pes garuďa. Paľis pes zgele savore manuša andral o Šichem the Bet-Millo a gele andro Šichem pašes paš o sentno dubos, kaj sas o sentno slupos, a ode ačhade le Abimelech vaš o kraľis.
Sar pal ada šunďa o Jotam, geľa te ačhel upre pro verchos Gerizim a zorales zvičinďa:
“Šunen man, manušale andral o Šichem,
hoj tumen o Del te šunel avri!
Jekhvar zgele pes o stromi,
hoj peske maškar peste te len avri le kraľis.
Phende la olivake: ‘Av amaro kraľis!’
Ale e oliva phenďa:
‘Majinav te zaačhavel miro olejos,
saveha požehňinav le devlen the le manušen,
hoj man te hazdav upral o stromi?’
10 Paľis o stromi phende le figovňikoske:
‘Av tu amaro kraľis!’
11 Ale o figovňikos lenge phenďa:
‘Majinav man te zdel mire ovocjendar,
save hine lačhe the gule,
hoj man te hazdav upral o stromi?’
12 Paľis o stromi phende le viňičiske:
‘Av a kraľin amenge tu!’
13 Ale o viňičis lenge phenďa:
‘Majinav te preačhel te del miri mol,
so kerel radišagos le devlenge the le manušenge,
hoj man te hazdav upral o stromi?’
14 Paľis savore stromi phende le kandrune stromoske:
‘Av tu amaro kraľis!’
15 O kandruno stromos lenge phenďa:
‘Te man čačes kamen te pomakhel
vaš tumaro kraľis,
aven, garuven tumen tel miro ciňos.
Te na, mi avel avri andral o kandruno stromos e jag
a mi zlabarel o Libanoňike sosni!’ ”
16 O Jotam mek phenďa: “Kerďan čačipnaha the pačivalones, hoj peske iľan avri le Abimelech vaš o kraľis? Ľikerenas tumen mištes ko Gideon the ke leskeri famelija? Kerďan leha avke, sar peske zasogaľinďa (zaslužinďa)? 17 Bo miro dad pes marelas vaš tumende, choc leske džalas vaš o dživipen a zachraňinďa tumen le Midijanendar. 18 Ale adadžives pes tumen ačhaďan pro mariben pre miri dadeskeri famelija. Murdarďan leskere čhaven, eftavardeš (70) muršen pre jekh bar. A le Abimelech, la služkakere čhas, ačhaďan vaš o kraľis upral o Šichem, bo hino tumenge famelija. 19 Te adadžives kerďan pačivalones a žuže jileha le Gideonoha the leskera famelijaha, akor radisaľon le Abimelechoha a ov mi radisaľol tumenca. 20 Ale te na, akor mi avel avri e jag andral o Abimelech a mi zlabarel le manušen andral o Šichem the andral o Bet-Millo. A le manušendar andral o Šichem the Bet-Millo mi avel avri e jag a mi zlabarel le Abimelech!” 21 Paľis o Jotam daratar denašľa peskere phralestar le Abimelechostar a ačhiľa te bešel andro foros Beer.
22 O Abimelech kraľinelas upral o Izrael trin berš. 23 Paľis o Del bičhaďa nalačhe duchos maškar o Abimelech the maškar o manuša andral o Šichem, hoj te zradzinen le Abimelech. 24 O Del oda kerďa, hoj te visarel pale le Abimelechoske vaš oda, hoj murdarďa le Gideonoskere eftavardeš (70) čhaven, a the le manušenge andral o Šichem, bo leske pomožinenas andre oda. 25 O manuša andral o Šichem ačhade pre leste pro verchi muršen, save občorarnas dojekhes, ko predžalas pašal lende pal o drom. O Abimelech pes pal ada dodžanľa.
26 Paľis avľa o Gaal, o čhavo le Ebedoskero, peskere phralenca te bešel andro Šichem a o manuša odarik leske chudenas te pačal. 27 Jekhvar, sar gele pre viňica te skidel upre o hroznos a ispidenas avri e šťava, kerde hoscina a gele andro chramos peskere devleskero. Chanas, pijenas a prekošenas le Abimelech. 28 Paľis o Gaal, o čhavo le Ebedoskero, phučľa: “Ko hin o Abimelech a so hin o foros Šichem, hoj leske te služinas? Hino ča o čhavo le Gideonoskero a le Zebul ačhaďa, hoj te ľidžal o foros vaš leste. Služinen le Šichemoskere muršenge, save hine o čhave le Chamoroskere! Soske majinas le Abimelechoske te služinel? 29 Te uľomas me kraľis upral kala manuša, imar čirla čhiďomas tele le Abimelech. Phenďomas leske: ‘An tuha buter muršen a av pro mariben!’ ”
30 Sar ada šunďa o Zebul, savo ľidžalas o foros, chalas bari choľi. 31 Avke bičhaďa počoral muršen andre Aruma ko Abimelech, hoj leske te phenen: “Dikh, le Ebedoskero čhavo, o Gaal a leskere phrala avle andro Šichem a keren upre le manušen pre tute. 32 Akana dža rači peskere muršenca a garuv tut andro maľi! 33 Paľis tosara, sar vidňisaľola, dža pro mariben pre oda foros! Sar avela o Gaal peskere muršenca pre tute, ker leha, so ča tu kames.”
34 O Abimelech ušťiľa mek odi rat savore peskere muršenca a gele pes te garuvel pašes paš o foros Šichem pro štar partiji. 35 Sar o Gaal geľa te ačhel anglal e foroskeri brana, o Abimelech avelas avri peskere muršenca, save sas garude. 36 O Gaal ole muršen dikhľa a phenďa le Zebuloske: “Dikh, varesave murša aven tele pal o verchi.”
“Oda hin o ciňi pro verchos. Ča dičhon sar o murša,” odphenďa leske o Zebul.
37 Ale o Gaal pale phenďa: “Na, čačes aven tele varesave murša pal o verchos a aver čata avel khatar o dubos le vrašcengero.”
38 Paľis o Zebul leske phenďa: “Kaj hine tire bare lava? Či na phenďal: ‘Ko hin o Abimelech, hoj leske te služinas?’ Kala murša hine ola, saven avri asanďiľal. Akana dža a mar tut lenca!” 39 Avke o Gaal ľidžalas le manušen andral o Šichem pro mariben pro Abimelech. 40 Ale o Abimelech džalas pal leste a ov denašľa. But le Gaaloskere muršendar sas murdarde dži paš e foroskeri brana. 41 O Abimelech ačhiľa andre Aruma a o Zebul čhiďa avri le Gaal the leskere phralen andral o Šichem.
42 Pro dujto džives o Abimelech pes došunďa, hoj o murša andral o Šichem gele pro maľi. 43 Avke iľa peskere muršen, rozulaďa len pro trin čati a bičhaďa len, hoj pes te garuvel andro maľi pašes paš o Šichem. Sar dikhle, hoj o murša aven avri andral o foros, chučile pre lende a murdarkerde len. 44 O Abimelech geľa jekha partijaha anglal ke foroskeri brana a zaile la. Duj čati gele pre ola, save sas pro maľi, a murdarkerde len. 45 Marenas pes calo džives a zaile o foros. Murdarde savoren odarik, calo oda foros zňičinde a rozčhide les le loneha.
46 Sar o manuša, save sas andre veža paš o Šichem, pes došunde, so pes ačhiľa, denašenas andro chramos le El-Beritoskero, hoj pes te garuvel andro garudo than. 47 Le Abimelechoske phende, hoj ode pes zgele savore manuša andral e veža paš o Šichem. 48 Avke geľa peskere manušenca pro verchos Calmon. Androda iľa o tover, čhingerďa o konara pal o stromos, hazdňa len a thoďa peske len pro phiko. Olenge, ko sas leha, phenďa: “Oda, so man dikhľan te kerel, sigo keren the tumen.” 49 Avke kerde oda the leskere manuša a džanas pal o Abimelech. Ola konara thode upral o garudo than a zlabarde len upral lende. Mule savore manuša andral e veža paš o Šichem, ajse 1 000 murša the džuvľija.
O Abimelech merel
50 Paľis o Abimelech geľa ko foros Tebec, ačhaďa peskere muršen pal dojekh sera a zaiľa les. 51 Maškar oda foros sas zoraľi veža. Savore murša, džuvľija the savore manuša andral oda foros denašle andre. Phandle pal peste o vudar a gele upre pre strecha. 52 O Abimelech avľa dži ke odi veža pro mariben. Geľa ko vudar vašoda, hoj la te podlabarel. 53 Ale androda varesavi džuvľi leske čhiďa pro šero malmoskero bar a pharaďa leske o šero. 54 Ov androda sigo vičinďa le terne muršes, savo leske hordinelas o zbraňi, a phenďa leske: “Le avri tiri šabľa a murdar man, hoj te na phenen pal ma: ‘Murdarďa les e džuvľi.’ ” Avke oda murš les predemaďa a ov muľa. 55 Sar o Izraeliti dikhle, hoj o Abimelech muľa, savore pes visarde pale khere.
56 Avke o Del visarďa pale le Abimelechoske oda, so kerďa peskere dadeske, sar murdarďa peskere eftavardeš (70) phralen. 57 O Del visarďa pale the le muršenge andral o Šichem vaš oda, so kerde. Kavke avľa pre lende o prekošiben, so phenďa o Gideonoskero čhavo o Jotam.