^
Santiago
Su Kektigel di Kelegenay mukaꞌ su Tinawan
Su nga Pubri mukaꞌ su ngag Datuꞌ
Su Kengindan mukaꞌ su Kegdaang
Kineegan su Taluꞌ nu Megbebayaꞌ mukaꞌ Dunutan
Peksemaan su Kegbasa tu Getaw
Su Kekpetuud mukaꞌ su Tegel
Sug Dilaꞌ
Su Tinawan Bigay nu Megbebayaꞌ
Su Mayak tu Kinilawan
Ndiꞌ Meglinibakay
Ndiꞌ Megangyaꞌ
Subay Meksikesuun su ngag Datuꞌ Getaw
Su Kektigel di Kelegenay mukaꞌ su Kenenabi