^
१ यूहन्‍ना
जुनी पिन्‍बा बचन
परमेश्‍वरनोन य्‍हाल हिन्‍ना
परमेश्‍वरसे कुल्‍बा छार ताम
जम्‍बुलिङरी मुबा स्‍हेदा माया थालउ
ख्रीष्‍टदा बिरोध लबागदेला बारेरी पाङ्बा
परमेश्‍वरला सन्‍तान
गिकसेम गिकदा माया लउ
परमेश्‍वरला आत्‍मादा ङोसेगो
परमेश्‍वरला माया
परमेश्‍वरला झाथोरी लबा विश्‍वास
जुकजुकधोनाला जुनी