^
२ पत्रुस
ख्रीष्‍टसे धम्‍बा म्‍हि ह्रङ् लसी भ्रउ
पत्रुससे ख्रीष्‍टला शक्ति म्राङ्जी
लुसीला ताम लोप्‍बा म्‍हिगदे
प्रभु दोःसी फेप्‍खबा धिन