^
PHILIPPIANS
Paul-di in méesateˀin tꞌowa oe Philippi búuˀú dikwꞌó̖ˀnin ovâyyûusuˀoˀ
Paul napannä́n wänbo Yôesiví tu̖u̖ tꞌowa ovâytꞌôeˀoˀ
Háa Christ iˀan waabá naˀin wáˀ gínkhâyˀä̖ˀ ívíˀa̖míˀin
Gínkhâyˀä̖ˀ ívísóˀḏêe-íˀin Yôesigîˀ githáa-íḏí
Timothy-ví̖ˀgeḏi Epaphroditus-ví̖ˀgeḏá Paul ita̖ˀnan
Háa in taˀgeˀin wówátsi ívíhûuwíˀin.
Páaḏépiyeḏa̖ˀ ívíkhä̖ä̖-í
Paul-di ovâysengitu̖ˀan